Win­dows 10:n suuri päi­vi­tys huh­ti­kuussa 2017

Hyvä asiak­kaani ja lukijani,

muu­ta­massa yri­tyk­sessä on jo otettu päi­vit­täi­seen käyt­töön upo­uusin Win­dows 10:n esi­ver­sio ja samalla saa­daan koke­muk­sia mil­lai­sen ja kuinka suu­ren päi­vi­tyk­sen Mic­ro­soft tekee huh­ti­kuussa 2017 Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta.

Kysy lisää Win­dows 10 Crea­tors Upda­ten osalta (huh­ti­kuun 2017 päi­vi­tyk­sen englan­nin kie­li­nen nimi siis) ja mitä se tuo muka­naan. Toi­mis­to­käy­tössä nyt päi­vit­täi­sessä ope­roin­nissa ja sitä mukaa kun käy­te­tään näh­dään mitä kaik­kea ilmenee.
3D tulossa ainakin…


Muita uutuuksia?

  • Edgelle lisää omi­nai­suuk­sia mui­den selain­ten ase­tus­ten tuo­mi­seen (suo­si­kit, kir­jan­mer­kit, selaus­his­to­ria, tal­len­ne­tut salasanat)
  • Käyn­nistä vali­kon valin­to­jen mää­rit­tä­mi­nen kansioihin
  • Win­dows-nap­pula — Shift — S — kir­jai­nyh­dis­telmä mää­rä­tyn alu­een kopioi­mi­seksi leikepöydälle
  • DPI-tuen laa­jen­tu­mi­nen
  • Win­dows Ink (muste) parannukset
  • Lower Blue Light — ilta­va­lais­tus­a­se­tuk­set valon mää­rän mukaan

Ota roh­keasti yhteyttä Win­dows 10 — asioissa.
ter­vei­sin Jari