Mic­ro­soft Office 365 — vuo­den 2017 aikana muutoksia

Ter­veh­dys,

olen pää­osin nämä käy­nyt omien asiak­kai­den kanssa jo mutta tässä koot­tuna mitä Mic­ro­soft Office 366 — pil­vi­pal­ve­lun osalta tapah­tuu vuo­den 2017 aikana:

  • Mic­ro­soft Office 2013 ei ole ladat­ta­vissa 1.3.2017 alkaen Mic­ro­sof­tin por­taa­lista (https://portal.office.com)
  • Sha­re­Point Online WWW-sivus­to­jen jul­kai­se­mi­seen lop­puu 1.4.2017 alkaen — osalla ope­raat­to­reista se lop­puu jo 9.3.2017 alkaen tai ovat jo pois­ta­neet sen kokonaan
  • Win­dows Azure Active Direc­tory synk­ro­ni­sointi Office 365:sta lop­puu 5.4.2017 alkaen — Dir­Sync — omi­nai­suus siis pois­tuu — kysy aiheesta lisää
  • Out­look for Win­dows käyt­tä­jien “RPC over HTTP” yhtey­den lopet­ta­mi­nen 1.11.2017 alkaen. Tämä teh­dään nyky­ään “MAPI over HTTP” kautta joten esi­mer­kiksi Out­look 207 lopet­taa toi­min­tansa 1.11.2017 alkaen. Ja esi­mer­kiksi Out­look 2010 vaa­tii päi­vi­tyk­siä jotta sillä pää­see vielä sen jäl­keen luke­maan säh­kö­pos­te­jaan Office 365 — pilvipalvelusta

Tuossa muu­ta­mia koh­tia. Mutta ota roh­keasti yhteyttä — sitä var­ten teen näitä vii­kot­tain asiak­kai­den kanssa.
ter­vei­sin Jari