iPhone ja puhe­lun edel­leen välitys?

Ter­veh­dys,
saat puhe­lun Apple iPho­neen mutta kuinka teet soi­ton­siir­ron suo­raan toi­selle hen­ki­lölle? Siinä päh­kinä pur­ta­vaksi, eikö vaan?
Tal­lenna ensiksi uusi yhteys­tieto esim. nimellä “AAA siir­rä­pu­helu” ja sen puhe­lin­nu­me­roksi 4.

  1. Käyn­nissä ole­van puhe­lun aikana paina mykistä
  2. Paina lisää puhelu
  3. Valitse halua­masi numero yhteys­tie­doista -> soita pai­na­malla yhteys­tie­don numeroa
  4. Paina yhteys­tie­dot, valitse aiem­min tal­len­ta­masi “AAA siirräpuhelu”
    -> soita pai­na­malla yhteys­tie­don nume­roa, puhelu yhdis­tyy heti
  5. Yhdis­tä­mi­sen jäl­keen muista pai­naa lopeta ja sen jäl­keen koti-näppäintä

 
Help­poa kuin heinänteko…
Omena — ter­vei­sin Jari