Win­dows 10: Koh­teella WLAN ei ole kel­vol­lista IP-mää­ri­tystä — ongelma

Hyvä luki­jani,

itse­näi­syys­päi­vän aikaan ilmen­nyt ongelma Win­dows 10:n osalta >

“Koh­teella WLAN ei ole kel­vol­lista ip-määritystä”

ja Win­dows 10 kone ei saa IP-osoi­tetta eikä tie­ten­kään mene nettiin.

Mitä tapah­tuu?

Kaikki koti­ko­nei­den ja myös monissa yri­tyk­sissä Win­dows 10 päi­vi­tyk­set asen­ne­taan nyky­ään auto­maat­ti­sesti, joka kuu­kau­den toi­sena ti-iltana kun se on täysi viikko. Tämä siis tapah­tuu aina ja vaikka käyt­täjä ei vält­tä­mättä itse ole mitään muu­tok­sia lait­teis­tol­leen tehnyt.

Rat­kaisu:

Win­dows 10 ei sammu totaa­li­sesti vaikka tie­to­ko­neen sam­mut­taa oikeaop­pi­sesti ”Sam­muta / Shut down” –pai­nik­keesta uusim­man jou­lu­kuun 2016 päi­vi­tyk­sen myötä. Totaa­li­sen sam­mu­mi­sen sijasta pai­nike tekee ”Hybrid shut­dow­nin”, jol­loin käy­tän­nössä tie­to­kone ei sammu koko­naan, vaan tal­len­taa edel­li­sen istun­non jär­jes­tel­miinsä. Tämä aiheut­taa ongel­mia net­tiyh­tey­den toi­mi­vuu­teen IP ris­ti­rii­to­jen takia. Jotta ongelma kor­jau­tuu, sam­muta tie­to­kone ”Shift” –pai­nike poh­jassa, jotta Win­dows tekee ”Full Shut­dow­nin”. Ja sen jäl­keen aja Win­dows 10 — päi­vi­tyk­set ja tar­kista että KB3201845 — päi­vi­tys asentuu.
Toi­nen vaih­toehto on lait­taa IP-osoite saman ver­kon IP-osoi­tea­va­ruu­desta mitä verk­kosi antaa. Täl­löin kiin­teä IP-osoite tar­vit­ta­vine ase­tuk­si­neen ja oikean, oman ope­raat­to­rin nimi­pal­ve­lua­se­tuk­silla pääs­tää Win­dows 10 — koneen Inter­ne­tiin ja taas, aja sen jäl­keen Win­dows 10 — päi­vi­tyk­set tar­kis­taen että KB3201845 — päi­vi­tys asen­tuu myös mukana
ter­vei­sin Jari