Access tulossa takai­sin MS Office 365 Busi­ness Pre­mium — pakettiin

Moi,
Mic­ro­soft Office 365 Busi­ness Pre­mium — ver­siossa oli pit­kään mukana myös Access — tie­to­kanta mutta se poistui.
office365_small_business_premium
Asiak­kaille se on näky­nyt — ei käyt­tö­oi­keutta — niin Out­loo­kissa kuin muis­sa­kin sovel­luk­sissa. Kun käyt­tä­jän tun­nuk­silla on ladattu ja asen­nettu uusin Office 2016 — paketti niin Access 2016 on pois­tu­nut uudel­lee­na­sen­nuk­sessa. Kuinka näin kävi ja miten se korjataan?
Tähän on tulossa siis muu­tos ja kysy lisää — käy­dään läpi sinun nykyi­nen ympä­ris­tösi. Samalla voi­daan käydä läpi Mic­ro­soft Teams, seit­se­mälle eri orga­ni­saa­tiolle asen­nettu se myös käyt­töön ja lisää käyt­tö­ko­ke­muk­sia sii­tä­kin tulee päi­vit­täin. Jos sinulla ei ole vielä käy­tössä Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­velu, sen osalta voi­daan samalla kat­soa koko IT-ympä­ris­tösi samalla.
Mic­ro­soft Office 365 — ter­vei­sin Jari