Vuonna 2017 Inter­net-käy­töstä 75 % mobiilia

Hyvät luki­jani,

minulta kysel­lään uusista puhe­li­mista, tablet-käy­töstä, Win­dows- ja Mac-konei­den uusista ver­sioista ja muista päi­vit­täin. Samoin moni päh­käi­lee niin­kin simp­pe­lin asian kanssa kuin omien koti­si­vu­jen teke­mi­sestä ja/tai päi­vit­tä­mi­sestä. Se on vai­keaa, sivu­jen päi­vi­tys on moni­mut­kaista ja ne näyt­tä­vät myös kar­seilta (juos­ten kus..t) kun kat­soin niitä table­tilla ja puhe­li­mella. Kan­nat­taako siis asian suh­teen tehdä mitään?
Mobiili on jo täällä, ei vasta tulossa. Vuonna 2017 ennus­te­taan 75 pro­sen­tin (%) kai­kesta Inter­net-lii­ken­teestä ole­van mobii­lia. Joten jos aiot olla mukana, puhe­li­men päi­vi­tys ja samalla eri tie­to­jär­jes­tel­mien päi­vi­tys nyky­ai­kaan se mikä ajan­koh­taista. Kir­joi­tin artik­ke­lin tästä aiheesta 29.7. ja sil­loin käy­tin esi­merk­kinä tätä taulukkoa:
Tässä pikain­fona muu­ta­mista sivus­toista la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.
[sup­sys­tic-tables id=‘3’]
Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:
[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]
[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]
Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olym­pia­lai­sissa? takuu­var­masti löy­de­tään sopiva tekijä ja taho joka ymmär­tää mobii­li­maa­il­man ja mm. net­ti­si­vus­ton skaa­lau­tu­vuu­den pys­tyyn ja vaa­kaan eri päätelaitteilla.

Kuinka saan nyky­ai­kai­set työ­ka­lut käyttöön?

Ensim­mäi­senä kan­nat­taa kat­soa läpi yri­tyk­sesi nykyi­nen ympä­ristö. Joko nor­maali IT audi­tointi tai inven­taa­rio missä men­nään on se mistä kan­nat­taa aloit­taa. Jos nykyi­nen pal­ve­lun­tar­joasi, olkoon se net­ti­si­vus­tosi, tie­to­lii­ken­ne­toi­mit­ta­jasi, yri­tyk­sesi käyt­tämä jär­jes­telmä X tai Y, etäyh­tey­det sys­tee­mei­hin, säh­kö­posti — kalen­te­ri­jär­jes­tel­mäsi, tie­dos­to­jen synk­ro­ni­sointi eri pää­te­lait­tei­den (tie­to­kone, tabletti & puhe­lin)  tai vas­taava niin ota yhteyttä, kat­so­taan läpi. Teen siitä ehdo­tuk­sen ja sen perus­teella Sinun pää­tök­sellä teh­dään sopi­vat ja kor­jaa­vat toimenpiteet.
Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari
PS: vas­taa­vasti digi­lehti skaa­lau­tuu myös eri pää­te­lait­teille. Se voi olla vuo­si­ker­to­mus, urhei­luseu­ran kausi­jul­kaisu, tulok­set jos­ta­kin tapah­tu­masta tai yri­tyk­sen esit­tely. Ja tot­ta­kai mobii­listi, eikö vaan? Lue tästä lisää.
doaudit-mainos-digilehden-osalta