Tie­to­tur­va­kier­tue Lap­peen­ran­nassa 23.11.2016

Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

Tie­to­turva on nous­sut mer­kit­tä­väksi teki­jäksi sekä yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn että yhteis­kun­nan tur­val­li­suu­den kan­nalta. Samaan aikaan yri­tyk­set poh­ti­vat, mitä uusi EU:n tie­to­suo­ja­sään­nöstö tuo tul­les­saan. Uusi ase­tus tuo muka­naan uutuu­tena hal­lin­nol­li­sen sank­tion, joka on mer­kit­tävä; lii­ke­vaih­toon sidottu sakko on suuri: 10 tai 20 mil­joo­naa euroa taikka 2 tai 4 pro­sent­tia yri­tyk­sen maa­il­man­laa­jui­sesta koko­nais­lii­ke­vaih­dosta. Kyseessä on iso muu­tos, sillä edel­leen on yri­tyk­siä, joissa ei ole hal­li­tus­ta­solla aiem­min käyty läpi yri­tyk­sen tie­to­suoja-asioita. Tule­vai­suu­dessa tie­to­tur­van ja ‑suo­jan tulisi kui­ten­kin olla sisäl­ly­tetty eri­lai­siin digi­taa­li­siin hyödykkeisiin.
Suuri tie­to­tur­va­päivä jär­jes­te­tään 29.11.2016 Hel­sin­gissä, osana pai­kal­li­set kier­tu­eet täy­den­tä­vät ohjelmaa.

Lap­peen­ran­nan osio 23.11.2016

Ter­ve­tu­loa Etelä-Kar­ja­lan tilai­suu­teen 23.11.2016 Sokos Hotelli Lap­pee­seen. Tar­kem­paa tie­toa ilmoit­tau­tu­mi­sesta löy­tyy Etelä-Kar­ja­lan Kaup­pa­ka­mari sivuilta.
tietoturva-kiertue-e-k-kauppakamari
Ker­ron itse lähinnä siitä jos kaikki ei mene kuten Ström­sössä ja miten ja mitä pitää ottaa huo­mioon onnis­tu­mi­sen osalta tietoturva-asioissa.
ter­vei­sin Jari