Nokiasta iPho­neen? Lumiasta Android-puhelimeen?

Hyvä Puhe­li­men käyttäjä!

ole­tan että jokai­nen joka tulee tälle sivulle käyt­tää puhe­linta, eikö vaan? Vähin­tään hän osaa lukea joten 99,9 % toden­nä­köi­syy­dellä hänellä on myös puhe­lin jos lisäksi ymmär­tää suo­men kieltä. Asi­aan eli onko sinulla Mic­ro­soft Lumia puhe­lin ja tar­vetta siir­tyä Apple iPhone — käyt­tä­jäksi? Kuu­len aina mie­len­kiin­toi­sia tari­noita kuinka kaikki tie­dot van­hasta puhe­li­mesta on mah­do­tonta siir­tää Appleen tai mah­do­tonta siir­rellä Nokian kapu­lasta Android-puhe­li­meen tietoja.
Olen teh­nyt eri suun­taan siir­toja Nokia <-> Mic­ro­soft Lumia <-> Win­dows Phone <-> Android-puhe­li­met <-> Apple iPhone eri tavoin ja käy­tän­nössä mel­kein kaikkki tie­dot saa­daan siir­ret­tyä ris­tiin ras­tiin. Lähinnä eri­tyi­sem­mät sovel­luk­set, Ins­ta­gram, What­sup, ko. sovel­lus­kau­pan omat ohjel­mat sel­lai­sia minkä osalta on joko haas­teita tai sit­ten haas­teet takla­taan tavalla tai toi­sella. Koska on kolme eri “eko­sys­tee­miä” käy­tössä niin Win­dows puhe­lin­ten omis­ta­jilla se on usein Win­dows Kauppa (Win­dows Mar­ketplace van­hem­missa Lumioissa), Android-puhe­li­missa Google Play — kauppa ja Applen puhe­li­missa Apps­tore — sovel­lus­kauppa joi­den kanssa asiaa päästään/joudutaan hoi­ta­maan. Mutta jär­jes­tel­mäl­li­sesti kun käy­dään läpi, tun­nin läpi­käynti on pieni kulu tuhan­nen Euron puhe­li­men ja lisä­osien ostos­ten jäl­keen ja saa­daan toi­mi­maan eri tapaukset.
Ota yhteyttä jos ostat 600 — 1139 Euron puhe­li­men, sii­hen lisä­osia ja tar­vik­keita ja tar­vit­set apua ja kon­sul­toin­tia puhe­li­men ja/tai table­tin vaih­dossa. Data ei huku siir­rossa tai sit­ten se ote­taan yhdessä asiak­kaan tal­teen jos osaa tai kaik­kea ei samassa yhtey­dessä haluta siirtää.
Android — iOS — Win­dows Phone ter­vei­sin Jari
Nokia-Vertu-7777_vuodelta_2002
PS: vuo­den 2002 puhe­li­men sur­vi­val kit, migraa­tiot onnis­tuu jopa ko. mal­lista mutta samaa akun kes­toa ei voida taata uusissa lait­teissa. Teks­ta­rit siir­ty­vät myös!