Apple teki sen taas! — Lon­too 2012 & mobii­li­käyttö nyt

Hyvä Luki­jani,

ja Apple 2012?

vuo­desta 2007 on ollut ilo, kun­nia ja tot­ta­kai mie­len­kiinto seu­rata myös puhe­lin­ten kehi­tystä. Olin Suo­men Puo­lus­tus­voi­mien jär­jes­tä­mässä har­joi­tuk­sessa ja muis­tui samalla mie­leen kevään 2012 ker­taus­har­joi­tuk­set. Sil­loin ker­toi­lin läh­te­väni Lon­toon olym­pia­ki­soi­hin 2012 16 päi­väksi. Ennus­tin sil­loin nii­den ole­van Twit­te­rin läpi­murto ja samalla Lumia — puhe­lin­ten läh­tö­las­kenta koska Sam­sung oli valittu koko kisaor­ga­ni­saa­tion kaik­keen tie­to­tek­niik­kaan. Kisa­kat­so­moissa näkyi vain muu­ta­mia har­voja Nokian kapu­loita mutta kisa­tu­ris­teilla sitä­kin enem­män iPho­nen ja Android-puhe­lin­ten malleja.
[envira-gal­lery slug=“lontoo-2012”]

Kuinka niin Apple teki sen taas — vuonna 2016?

Apple osasi Lon­toon kiso­jen aikaan ajoit­taa erin­omai­sesti eri­tyi­sesti Apple iPad — sovel­luk­set ja tie­ten­kin iPho­neen Lon­don Olym­pics sovel­luk­set jotka levi­si­vät kulo­val­kean tavoin kisa­tu­ris­tien kes­ken. Samoin Sam­sun­gin käyt­tä­jille neu­vot­tiin Lon­toon kes­kus­tassa, kisai­li­joille kisa­ky­lässä, Strat­for­din ja olym­pias­ta­dio­nin ja mui­den suo­ri­tus­paik­ko­jen yhtey­dessä kädestä pitäen miten Androi­dia käy­te­tään ja kuinka lataat sii­hen Google Play — kau­pan kautta kisa­so­vel­luk­set. Itse olen käyt­tä­nyt myös iPhone heti vuo­desta 2007 saakka mutta nyt 7.9.2016 jul­kaistu Apple iPhone 7 — jul­kis­tus on myös Suo­messa ylit­tä­nyt var­maan kaik­kien Apple — mai­non­nan ennus­tuk­set! En ole kos­kaan aikai­sem­min vain vas­tan­nut kes­ki­viikko — per­jan­tai väli­senä aikana ja lai­tel­lut 13. — 16.9. välille buuk­kauk­sia työn puo­lesta jotka kos­ke­vat ainoas­taan ja vain Appleen liit­ty­viä asioita!
Minulla vas­taa­mista hait­tasi muu­ta­man päi­vän audi­to­riossa, soti­las­ko­dissa, Lei­jona Cate­rin­gin ruo­ka­lassa ja maas­tossa olo joten mis­sa­sin var­maan muu­ta­man Apple usko­vais­ten tar­joa­man tilaisuuden?

Miten näkyy muuten?

Olen asen­ta­nut eri­tyi­sesti WordPress — alus­toja vuo­den 2009 jäl­keen kun itse siir­ryin sii­hen omien net­ti­si­vu­jen jäl­keen ja samalla de fac­tona lait­ta­nut seu­ran­nan päälle kai­killa sivuilla. Jos ote­taan aika­väli 2012 — 2016 eli Lon­toon ja Rio de Janei­ron kiso­jen väli tar­kas­te­lu­pät­käksi niin iPho­nen ja iPa­din yli­valta ollut monella WWW-sivus­tolla häm­mäs­tyt­tä­vää mobii­li­käy­tössä. Vuonna 2012 pai­kal­li­sen golf­ken­tän sivus­tolla iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin 90 % kävi­jöistä käytti tie­to­ko­netta, satun­nai­sesti tablet­teja ja puhe­li­mia. Keväällä 2016 70 % ilta- ja vii­kon­lop­pu­käy­töstä tuli mobii­listi ja oli muu­ta­mia päi­viä jol­loin iOS-käyt­tä­jiä oli enem­män kuin Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­män käyt­tä­jiä. Tämä on poik­kea­vaa monessa mie­lessä ja osoit­taa miten golf­ken­tän käyt­tä­jät siir­ty­neet tablet-puhe­lin­käyt­töön perin­tei­sen tie­to­ko­neen käy­töstä. Vas­taa­vasti pai­kal­lis­ten ravin­to­loi­den ja lou­nas­paik­ko­jen käyt­täy­ty­mi­nen on perin­tei­sem­pää eli työ­ai­kana ja eri­tyi­sesti klo 9 ‑12 väli­senä aikana Win­dows — käyt­töä kun kat­so­taan lou­nas­lis­taa ja muu­hun aikaan käyttö vähäistä. Jos koh­de­ryh­mänä on lap­set, tei­nit ja nuo­ret aikui­set, täl­löin Android — lait­teet sel­keästi näky­vät käy­tössä mutta jokai­sella heillä on mobil­li­laite, käy­tän­nössä puhelin.

Mobii­li­käyttö lisään­tyy koko ajan

Tässä pikain­fona muu­ta­mista sivus­toista la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.
[sup­sys­tic-tables id=‘3’]
Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:
[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]
[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]
Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

Miten DoAu­di­tin sivuilla Apple näkyy?

Hyvä kysy­mys mutta vas­tauk­sen näkee tilas­toista: Win­dows 10 — koneilla lue­taan Apple — artik­ke­leita! Itsel­läni Win­dows 10 — kävi­jät ohit­ta­neet Win­dows 7 — käy­tön sivus­ton sta­tis­tii­kassa. Nor­maa­lia yri­tys­si­vus­toa lue­taan edel­leen eni­ten Win­dows 7 — koneilla. Android — käyt­tä­jiä on suun­nil­leen saman ver­ran kuin iOS — käyt­tä­jiä DoAu­di­tin WWW-sivuilla.
Jos haluat tar­kem­paa tie­toa tai oman ympä­ris­tösi osalta käydä läpi näitä asioita, ota yhteyttä.

iPhone 7 — mitä pitää hank­kia lisäksi?

Todel­li­suu­dessa uusi iPhone 7 mak­saa enem­män kuin pelkkä han­kin­ta­hinta. Miksi? Jos haluat  käyt­tää iPhone 7 — kapu­laasi samaan tapaan kuin aikai­sem­pia niin huo­mioi että Apple iPhone 7 — mal­lissa ei ole kuu­lo­ke­lii­tän­tää. Pak­kauk­sessa tule­vat mukana puhe­li­men Light­ning-port­tiin lii­tet­tä­vät tar­vi­ke­kuu­lok­keet sekä eril­li­nen sovi­tin jolla Light­ning-port­tiin voi liit­tää myös perin­tei­set 3,5 mm:n kuulokkeet.
iPhone 7 on myös eri kokoi­nen kuin Aple iPhone 6 vanha suo­ja­kuo­ri­han ei siis sovi uuteen mal­liin. Tässä taas 3. osa­puo­lille yksi tapa myydä lisä­osia ja pal­ve­luita, eikö vaan?
Lisäksi Apple iPhone 7:n akku myös lada­taan saman Ligh­ting-por­tin kautta joten ostok­sille on men­tävä mikäli haluaa sekä a) kuun­nella musiik­kia että b) ladata puhe­linta samaan aikaan. Applen rat­kaisu on tar­jota blue­tooth-kuu­lok­kei­taan, 159 USD Yhdys­val­loissa joten hinta lie­nee Suo­messa 180 Euron paikkeilla.
Latauson­gel­maan Applella on  net­ti­kau­passa Applen omalla pöy­dällä sei­so­valla Light­ning Dock — telakka jonka hinta on www.apple.fi sivuillla tällä het­kellä 45 Euroa. Perin­tei­sen 3,5 mm:n Sony Walk­man — lii­tän­nän tap­poa sel­västi yri­te­tään tätä kautta koska ko. ostok­sella on suo­raan ilmai­nen kotiinkuljetus!
Var­maan muu­ta­kin ilme­nee, nuo ihan pikat­sek­kauk­sella hen­ki­lö­koh­tai­sella tasolla. tsel­läni käy­tössä on iPhone 6 ja iPhone 5 päi­vit­täin joi­den käyt­tä­jiä mie­tin kun kat­soin mitä kaik­kea auto­la­tu­rei­den, tupan­syt­kä­ri­lii­tän­nän, toi­mis­ton lataus­pat­te­ris­ton ja läp­pä­ri­lau­kun sisäl­lön osalta päh­käi­lin samalla. Mutta kysy lisää, käy­dään samalla Sinun ATK-asioi­tasi läpi.

Omena — ja Apple — ter­vei­sin Jari

PS: artik­ke­li­kuva on Immo­lan soti­las­ko­dista. Ja en ole sissi vaan teen ATK-asioita myös PV:n jär­jes­tä­missä tilaisuuksissa.