Eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat… Com­pu­ter Forensics

Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

kuten olen monesti ker­to­nut niin en käy­tän­nössä halua/pysty lait­ta­maan asia­kas­ta­ri­noita refe­rens­seiksi sivuil­leni. Tai voi­sin lait­taa osan mutta miltä kuulostaisi:

  • pitäisi läh­teä ral­li­ki­soi­hin mutta USB-ohjelma ei toimi ja pitäisi viri­tellä KMS MD35.  ECU ei jut­tele läp­pä­rin kanssa, osaatko auttaa?
  • saatko kor­jat­tua Out­loo­kin siten että se aukeaa ja hakee uusia sanomia?
  • Word-tie­dosto on suo­jattu sala­sa­nalla, Exce­lissä on mak­roja jotka pitäisi saada auki, PDF-tie­dos­ton avaus kun avaus­sa­la­sana on unohtunut…
  • asia­kas sai­raa­lassa, saatko kaikki tun­nuk­set, sala­sa­nat sel­vi­tet­tyä — häneltä saatu lupa
  • asia­kas jou­tuu van­ki­laan ja jotta yri­tyk­sen toi­minta jat­kuu, käy­dään läpi kaikki tun­nuk­set yms jotta yri­tyk­sen toi­minta voi jatkua
  • kaikki asen­nuk­set men­nyt pie­leen, säh­kö­posti, tie­to­lii­kenne ei toimi ja toi­mit­taja huk­ku­nut tai häneen ei saa yhteyttä — voitko auttaa?
  • Win­dows Vista — kukaan ei tiedä perin­tö­läp­pä­rin sala­sa­naa — saatko auki?

Jos sinulla on eri­tyis­toi­mek­sian­toja — ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not, ja haluat NDA (Non-Disclose Agree­ment) asioita => Ota todella roh­keasti yhteyttä!

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

[easy-pricing-table id=“137982”]
Erin­omai­sen hyvää syk­syä ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.
ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics