WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Ter­veh­dys,
osana IT audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja on entistä enem­män tul­lut esille WWW-sivus­tot ja nii­hin liit­ty­vät asiat. Mark­ki­noilla on kolme suurta, Dru­pal, Joomla ja WordPress, tai aina­kin nii­hin eni­ten tör­mää päi­vit­täi­sessä työssä. Eri­tyi­sesti WordPress on yleis­ty­nyt ja sen %-osuus on kas­va­nut kohta lähelle 30 pro­sent­tia nettisivustoista.
Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt epä­vi­ral­li­sia tar­kis­tuk­sia myös WordPress — ympä­ris­töön mutta nyt teen niitä myös IT audi­toin­tien tapaan myös konsultoimalla.

Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen?

 • nykyi­set WWW-sivut ovat aikansa elä­neitä, onko WordPress kuinka ylei­nen ja miten sen yllä­pito ja päivitettävyys?
 • WordPress on käy­tössä mutta asen­nuk­sen jäl­keen ne ovat jää­neet sii­hen. Kuinka ja miten päi­vi­te­tään ottaen samalla huo­mioon eri asiat, pal­ve­lun levy­tila, lisä­osien (plug-ins) ja ohjel­man päi­vi­tys yms
 • sivu­jen kävi­jä­mää­rät kas­va­neet radi­kaa­listi, onko vika toi­mit­ta­jan pal­ve­li­mella, onko WordPress asen­nettu oikein tai miten sen nopeutta saa lisättyä?
 • miten pää­sen siir­tä­mään ympä­ris­töni pal­ve­lun­tar­joa­jalta toi­selle? Ei voi olla nyky­päi­vää että WordPres­sin sisältö pitäisi tehdä koko­naan uudes­taan jos se siir­re­tään toi­selle pal­ve­lun­tar­joa­jalle jolla myös WordPress käy­tössä, eikö vaan?
 • WordPress tök­kii ja sivut eivät osaa ottaa huo­mioon miten­kään puhe­li­mia tai tablet-lait­teita. Mitä vaih­toeh­toja on tarjolla?
 • mitä eroa on Dru­pa­lilla, Joom­lalla ja WordPres­sillä ja mihin käyt­töön ne suun­nattu ja kenelle?
 • WordPress — mihin se sovel­tuu ja mitä mah­dol­li­suuk­sia on vuonna 2015 tar­jolla — kou­lu­tuk­set ja konsultointi
 • Onnis­tuuko WordPres­sin hal­lin­taan suo­raan mukaan Twit­ter, Instra­gram, Face­book, Google + ja muut saman käyt­tä­jä­tun­nuk­sen taakse että ei tar­vitse erik­seen jul­kaista artik­ke­lia eri some-medioihin?
 • onko kenel­lä­kään käy­tössä WordPress yhdis­tet­tynä mui­hin järjestelmiin?

Kat­somme läpi mm. näitä kohtia

WordPress asen­nus — miten asennettu?

 • Pal­ve­li­nym­pä­ristö
 • Kon­fi­gu­raa­tio
 • WordPress hake­mis­to­ra­kenne

Tie­to­turva

 • Tie­dos­to­jen käyttöoikeudet
 • Tie­to­kan­tayh­tey­det ja tunnukset
 • hal­lin­ta­pa­nee­liin pää­syn rajoittaminen
 • tie­to­tur­vaa paran­ta­vat lisäosat
 • Käyt­tö­oi­keu­det ja roolit

 Sivus­ton nopeus

 • nopeus­tes­tit
 • pak­kauk­sen käyttö palvelimella
 • mitkä skrip­tien käy­tössä — pois­ta­mi­nen ja optimointi
 • Väli­muis­tin (cache) käyttö

Päi­vi­tyk­set

 • WordPres­sin versio
 • MySQL — tie­to­kan­nan versio
 • Teema ja sen päivittäminen
 • Lap­si­tee­man käyttö ja omat asetukset
 • lisä­osien (plug-ins) käyttö ja päivitys

Var­muus­ko­piointi & palautus

 • Tie­to­kan­nan varmistukset
 • Tie­to­kan­ta­var­muus­ko­piot
 • WordPress asen­nuk­sen varmistaminen
 • Bac­kup lisä­osat (plug-ins)
 • Var­muus­ko­piot suo­raan pilvitallennustilaan?

Ongel­ma­ti­lan­teet

 • Vian etsintä
 • Mah­dol­li­sia tilan­teita, pal­ve­lu­nes­to­hyök­käys, inhi­mil­li­nen ereh­dys, tietoliikenneongelmat
 • Kor­jaus­vaih­toeh­dot
 • Uudel­lee­na­sen­nus, palau­tus var­muus­ko­pioilta ja kuinka se toimii

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.
WordPress — audi­toin­ti­ter­vei­sin Jari
PS: Cole­man on tällä het­kellä (22.7.2016) uusin WordPress — ver­sion koo­di­nimi. WordPres­sin uusin ver­sio on 4.5.3 joka jul­kais­tiin 18.6.2016. Kun WordPres­sissä, kuten muis­sa­kin ohjel­mis­toissa, teh­dään päi­vi­tys, samalla kan­nat­taa tar­kis­taa lisä­osien yhteen­so­pi­vuus samalla. Nämä kat­so­taan luon­nol­li­sesti läpi WordPress — audi­toin­nissa kai­kissa ympäristöissä.