Win­dows 10? Mikä toi­mii ja mikä ei?

Moi,
nyt on alka­nut näky­mään eri­lai­sia infoja ja muistutuksia:
windows-10-aika-vahenee
Jos haluat tie­tää oikeasti mitkä ohjel­mat, ohjel­mis­tot toi­mi­vat tai ei, kysy lisää. Vii­mei­sen vuo­den aikana luke­ma­ton määrä eri­lai­sia ympä­ris­töjä joten ota yhteyttä, kat­so­taan kan­nat­taako päi­vi­tys vai onko jär­ke­väm­pää tehdä samalla suu­rem­pi­kin remontti koko tietojärjestelmäympäristöösi.
ter­vei­sin Jari