Syksy 2016 asia­kas­info on jul­kaistu kes­kellä kesää

Hyvä Luki­jani,

syksy 2016 — asia­kas­info on ilmes­ty­nyt. Syynä Win­dows 10 1‑vuotispäivä ja lähes­ty­vät Rion olym­pia­lai­set. Molem­mat tuo­vat mukana taas uusia tapoja hyö­dyn­tää eri­lai­sia pal­ve­luita. Tein keväällä 2012 ennen Lon­toon kesä­olym­pia­lai­sia asia­kas­in­foon teks­tiä aiheena “Res­pon­sive Design”. Sil­loin, siis kesällä 2012, sen suo­men­nosta en tien­nyt mutta oli se termi jota käy­te­tään kun nykyi­siä net­ti­si­vuja suun­ni­tel­laan eri medioille ja eri­lai­sille pää­te­lait­teille. Lue ihmeessä kesä 2012 — asia­kas­in­fosta myös siitä.
Ja jos kat­soit jal­ka­pal­lon EM-kisoja niin siel­lä­kin hyö­dyn­net­tiin sosi­aa­lista mediaa erin­omai­sesti. Itsel­läni EM-Futis 2016 veik­kaus oli myös menossa mukana. Maa­ilma on men­nyt täs­mäl­leen Lon­toon 2012 havain­to­jen mukaan, eikö vaan?

Mobii­li­käyttö lisään­tyy koko ajan

Tässä pikain­fona muu­ta­mista sivus­toista la-su sta­tis­tiik­kaa jol­loin huo­maa suo­raan sen että iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin sivus­toja käy­te­tään puhe­li­mella ja/tai tabletilla.
[sup­sys­tic-tables id=‘3’]
Kuva havain­nol­lis­taa kehi­tystä vielä paremmin:
[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘7’]
 
[sup­sys­tic-table-dia­gram id=‘8’]
Miten on sinun sivus­to­jesi laita? Otta­vatko ne huo­mioon kehi­tyk­sen joka alkoi vii­meis­tään Lon­toon 2012 olympialaisissa?

Win­dows 10

Windows_Insider_Anniversary-Ninjacat-2160x1440-fi-FI
Kir­joi­tan Win­dows 10 artik­ke­leita elo­kuussa lisää kun asiak­kaille teh­dään mak­sul­li­sia päi­vi­tyk­siä ja mitä muuta esiin­tyy 29.7.2016 jäl­kei­senä aikana kun ilmai­nen päi­vi­tys Win­dows 7- ja Win­dows 8.x‑versioista on päättynyt.

Entä syk­syllä 2016?

Voit lukea miet­tei­täni aiheesta syksy 2016 — asia­kas­in­fosta, aiheina mm. WordPress, digi­leh­det, Win­dows 10 ja aikai­sem­mat artikkelini.
EURO_2016_Ticketing_FB_Share_ENJal­ka­pal­lon EM-kiso­jen 2016 viral­li­nen sovel­lus — EUFA 2016 — puhe­li­mille ja table­teille näytti jo tietä mihin on menty. Rion olym­pia­ki­sat tuo­vat taas muka­naan uusia tapoja hyö­dyn­tää mobiililaitteita.
Ota roh­keasti yhteyttä!
Kesä­ter­vei­sin Jari