Muista var­muus­ko­piointi

Muista var­muus­ko­piointi!

Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­ta­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palautettua.
Muu­ta­mia esimerkkejä:

 • jos käy­tät Applen iTu­ne­sia, muista var­muus­ko­pioida iTu­nes-kir­jasto ja samassa hake­mis­to­ra­ken­teessa oleva Mobile Applica­tions-hake­misto (mikäli käy­tät iPo­dia, iPho­ne­sia tai iPadia)
 • sinulla on vielä  Win­dows XP:n mukana tul­lut Out­look Express käy­tössä säh­kö­pos­tina =>  se löy­tyy todella mys­ti­sen nimi­sestä Iden­ti­ties-ali­ha­ke­mis­tosta oman Win­dows-käyt­tä­jä­pro­fii­lisi alta C‑asemaltasi
 • Out­loo­kin POP3 pos­ti­laa­ti­kot teke­vät ns. PST-tie­dos­toja ja jos kova­le­vysi hajoaa, nuo pitää ottaa tal­teen mikäli haluat van­hat sano­masi tal­teen (usein ase­tuk­sissa mää­ri­tyk­set siten että ne on siir­retty oman kova­le­vysi C‑asemalla kun olet luke­nut ne)
 • puhe­lin­ten (Nokia, Sam­sung ja Apple etu­ne­nässä) valo­ku­vat, videot ja kon­tak­tit => kai­kista kan­nat­taa olla kopiot myös tie­to­ko­neel­lasi koska puhe­li­men hard/­soft-rese­tointi ja monesti myös teh­das­a­se­tus­ten laitto huol­lossa huk­kaa kaikki tie­dos­tot mikäli var­muus­ko­piota ei ole olemassa
 • pil­vi­pal­ve­lussa ole­vat tie­dos­tot siinä tapauk­sessa että vaih­dat pal­ve­lun­tar­joa­jaa — kuinka saat omat tie­tosi takasin?

Näillä neu­voilla voit pie­nen­tää tie­to­jen mene­tyk­sen riskiä

 • Varaudu tie­to­va­hin­gon varalle – varmuuskopioi!
 • Älä yritä pur­kaa, ravis­tella tai puh­dis­taa kiin­to­le­vyä, joka on vau­rioi­tu­nut. Vää­rän­lai­nen käsit­tely voi joh­taa arvok­kai­den tie­to­jen lopul­li­seen menettämiseen
 • Älä kos­kaan yritä kui­vata kas­tu­neita lait­teita avaa­malla niitä tai altis­ta­malla niitä läm­mölle, kuten hiuskuivaimelle
 • Älä yritä käyn­nis­tää sil­min­näh­den vau­rioi­tu­nutta laitetta
 • Kriit­ti­sissä tilan­teissa ota yhteyttä ennen kuin yri­tät kor­jaa­mista itse
 • Varaudu tie­to­va­hin­gon varalle – varmuuskopioi!

Älä siis tee häti­köi­tyjä rat­kai­suja vaan ota roh­keasti yhteyttä!
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics