Win­dows 10 mak­sul­li­seksi 29.7.2016 jälkeen

Ter­veh­dys asiak­kaani ja lukijani,

Oletko huo­mioi­nut että mak­su­ton Win­dows 10 ‑ver­sio­päi­vi­tys­tar­jous päät­tyy 29.7? Mic­ro­sof­tin ehdot ja sopi­vat lai­te­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 ‑lait­teet voi päi­vit­tää mak­sutta. Aikaa tähän on siis vielä:
[tmi­nus t=“2016–07-30” style=“carbonite-responsive”/]
 
Eri läh­teissä on ollut eri­lai­sia hin­toja kuinka pal­jon Win­dows 10 mak­saa päi­vi­tyk­senä elo­kuussa 2016. Win­dows 10 Home eli koti­ver­sion hin­naksi on ylei­sim­min lai­tettu 110 Euroa ja yri­tys­käyt­töön tar­koi­te­tun Win­dows 10 Pro­fes­sio­nal hin­naksi 260 Euroa. Mutta “ilmai­nen” päi­vi­tys, ilman asen­nuk­seen mene­vää aikaa, hikea ja tus­kaa oleva päi­vi­tys on siis tulossa maksulliseksi.
Jos sinulla Win­dows 10 — kysy­myk­siä, ota yhteyttä. Olen teh­nyt Win­dows 10 migraa­tioita koko vuo­den, käy­tän­nön koke­musta mitä eri­lai­sim­mista ympä­ris­töistä ja ohjelmista.
ter­vei­sin Jari
PS: Tässä Win­dows 10 lisäinfoa:
Päi­vitä Win­dows 10 ver­sioon mak­sutta — suora linkki
Win­dows 10 päivitykseen