Win­dows 10 päi­vi­tyk­set kesä­kuussa 2016

Ter­veh­dys,
tämä info on tul­lut tutuksi Win­dows 7, Win­dows 8 ja Win­dows 8.1 — käyttäjille:
Windows-10-paivitysinfo-toukokuussa-2016
mutta kan­nat­taako päi­vit­tää? Hyvä kysy­mys ja useim­mi­ten vas­tauk­seni on seuraava:
Onko tie­to­ko­neesi nor­maali toi­misto- tai koti­kone jossa on taval­li­sia ohjel­mia? Pela­taanko sillä? Onko jokin eri­tyis­oh­jelma (kyt­ketty USB-joh­dolla, sar­ja­por­tin kautta, hyvin eri­koi­nen eri­kois­tar­koi­tuk­seen tar­koi­tettu ohjelma) käy­tössä? Onko koneesi kuinka vanha? Mitä ohjel­mia käy­tät, ker­toile Käyn­nistä vali­kon kautta mil­lai­sia ohjel­mia näkyy?
Eli useim­missa tapauk­sissa olemme päi­vit­tä­neet ja lop­pu­tu­los ollut erin­omai­nen. Lisäksi esim. Win­dows 7 alkaa olla vuo­si­kym­me­nen vanha ja ajatko 10 vuotta van­halla autolla vai uudella — samaan hintaan?

Miksi ja miten päi­vi­tys tapahtuu?

Käyt­tä­jät eri puo­lella maa­il­maa ovat rapor­toi­neet, että Win­dows 10 on asen­tu­nut auto­maat­ti­sesti hei­dän Win­dows 7- ja 8.1‑koneisiinsa. Muu­ta­man vii­mei­sen vii­kon aikana konei­siin on asen­tu­nut “väki­sin” Win­dows 10 ilman, että käyt­täjä olisi teh­nyt mitään. Itse asiassa asia ei ole noin vaan infossa on ollut tämän tyy­li­nen info:
Windows-10-paivitys-pakko
tai sit­ten info ollut kuten tässä:
Windows-10-paivitysinfo ja_vaihtoehto_ajalle
tai näin:
Windows-10-paivitys-peruutus
Summa sum­ma­rum: riip­puen miten kysy­myk­siin on vas­tattu lop­pu­tu­los on ollut eri­lai­nen, eikö vaan?

Mitä eroa on työ­ryh­mässä ole­villa koneilla tai toi­mia­lu­eessa ole­villa koneilla?

Suuri ero. Eli monessa pie­nessä orga­ni­saa­tiossa ei ole käy­tössä Active Direc­tory (AD) toi­mia­luetta vaan koneet ovat ns. standalone‑, workgroup‑, työ­ryhmä-koneita eli oikeasti siis saman­lai­sia kuin koti­ko­neet. Yllä ole­vat kysy­myk­set ilmes­ty­vät siis pää­osin koneille jotka ovat yksit­täi­siä, Inter­ne­tiin kyt­ket­tyjä koneita. Toi­mia­lu­een koneita pys­ty­tään hal­lit­se­maan eri­lai­silla ase­tuk­silla ja mää­rit­te­le­mään kuinka päi­vi­tyk­sen osalta menetellään.
Eli Win­dows 10 — päi­vi­tys ensim­mäi­sen vuo­den aikana kun se jul­kaistu? Ota roh­keasti yhteyttä näi­den osalta, kat­so­taan läpi asiaa tarkemmin.
t. Jari