Kesä tulee — ota nämä aina­kin huomioon

Näin kesän aikana kan­nat­taa muis­taa ukko­sen varalle muu­ta­mia toi­min­taoh­jeita lait­tei­den suo­jaa­mi­seksi. Heti kun on merk­kejä alka­vasta ukko­sesta tai edessä on pidempi pois­saolo, kan­nat­taa puhe­lin- ja säh­kö­ver­kosta irrot­taa kyt­ke­tyt modee­mit, puhe­li­met, kui­tu­päät­teet, tie­to­ko­neet, IPTV-bok­sit jne. Edellä mai­ni­tun ohjeen lisäksi, jän­ni­te­pii­keiltä voi suo­jau­tua lait­teen ja pis­to­rasian väliin asen­net­ta­villa ylijännitesuojilla.
Ennen lait­tei­den irroit­ta­mista kan­nat­taa pai­naa mie­leen joh­to­jen kyt­ken­nät, jotta ukko­sen jäl­kei­nen takai­sin­kyt­kentä onnis­tuu ilman ongel­mia. Lait­tei­den kyt­ken­nän yhtey­dessä kan­nat­taa myös var­mis­taa, että jokai­seen lait­tee­seen tulee säh­köt päälle.
Mikäli ukko­sen jäl­keen jokin pal­ve­luis­tamme ei toimi, kan­nat­taa ensim­mäi­seksi uudel­leen käyn­nis­tää kaikki pää­te­lait­teet (esim. modeemi, kui­tu­pääte, IPTV-boksi, tie­to­kone jne.).
Läm­min kesä­sää ja ukko­nen ovat tun­net­tuja tie­to­jen mene­tys­ten aiheuttajia.

Näillä neu­voilla voit pie­nen­tää tie­to­jen mene­tyk­sen riskiä

  • Varaudu tie­to­va­hin­gon varalle — varmuuskopioi!
  • Kesä­hel­teet voi­vat aiheut­taa tie­to­ko­neen yli­kuu­me­ne­mi­sen. Säi­lytä tie­to­ko­net­tasi vii­leässä ja kui­vassa paikassa
  • Uko­nilma voi olla todel­li­nen ongelma kesän aikana. Var­mista, että säh­kön­syö­tön ja tie­to­ko­neen vir­ta­joh­don välille on asen­nettu ylijännitesuoja
  • Kan­nat­taa inves­toida jon­kin­lai­seen vara­vir­ta­jär­jes­tel­mään (UPS), joka käyt­tää akkuja lait­tei­den käyn­nissä pitä­mi­seen säh­kö­kat­kon aikana
  • Tar­kista säh­kön­syö­tön suo­ja­lait­teet sään­nöl­li­sesti. Suo­ja­lait­tei­den toi­minta tulisi tar­kis­taa vähin­tään ker­ran vuo­dessa. Hyvin varus­tel­luissa lait­teissa on merk­ki­valo, joka ker­too lait­teen toimintakunnosta
  • Älä yritä pur­kaa, ravis­tella tai puh­dis­taa kiin­to­le­vyä, joka on vau­rioi­tu­nut. Vää­rän­lai­nen käsit­tely voi joh­taa arvok­kai­den tie­to­jen lopul­li­seen menettämiseen
  • Älä kos­kaan yritä kui­vata kas­tu­neita lait­teita avaa­malla niitä tai altis­ta­malla niitä läm­mölle, kuten hiuskuivaimelle
  • Älä yritä käyn­nis­tää sil­min­näh­den vau­rioi­tu­nutta laitetta
  • Kriit­ti­sissä tilan­teissa ota yhteyttä ennen kuin yri­tät kor­jaa­mista itse
  • Varaudu tie­to­va­hin­gon varalle — varmuuskopioi!