Tar­peet­to­mat kan­sio MS Office 365:ssa

Moi,
Mic­ro­soft  Office 365 — pal­ve­lussa on siis käy­tössä Tar­peet­to­mat kan­sio. Se toi­mii pää­osin erin­omai­sesti ja näyt­tää tältä:
Tarpeettomat kansio Office 365-ssa
Tarpeettomat-kansio-Office365-ymparistossa
Ase­tuk­sen saa myös pois portal.office.com por­taa­lin kautta koko orga­ni­saa­tion osalta.
Kysy lisä­tie­toa, ker­toi­len mie­lel­läni lisää eri tavoista käyt­tää MS Office 365 — ympäristöä.
ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics