MS Office 365 — Out­look 2010 ja aikai­sem­mat Out­loo­kin versiot

Ter­veh­dys,
Mic­ro­soft Out­look 365:n osalta mini­mi­vaa­ti­mus Out­loo­kin osalta alkaa olla käy­tän­nössä joko Out­look 2013 tai Out­look 2016 ver­sio. Se toi­mii myös Out­look 2010 — ver­siolla ja onnis­tuu ns. auto­disco­ver toi­minto myös sen avulla. Ota yhteyttä, Out­look 2010 kyllä toi­mii siis vielä maa­lis­kuussa 2016 Mic­ro­soft Office 365:n pilvipalvelussa.
Mikäli käy­tössä on Out­look 2007 tai jopa Out­look 2003, ota yhteyttä niin ker­ron miten siir­ryt nyky­ai­kaan. Tämä siis jo ohjel­mien osalta, mutta eri­tyi­sesti jos haluat hyö­dyn­tää joko Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lua tai Google Busi­ness for Apps — pilvipalvelua.

Kuinka voin sel­vit­tää oman ympä­ris­töni tilan?

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics