Inte­lin ja AMD:n uudet suo­rit­ti­met toi­mi­vat ainoas­taan uusim­man Win­dows 10-ver­sion kanssa

Hyvä luki­jani ja myös asiakkaani,

Uudet pro­ses­so­rit alka­vat sor­sia van­hoja Win­dow­seja – vai­ku­tuk­sia myös tietoturvaan

Oletko tie­toi­nen ko. asiasta? Tämä kan­nat­taa ottaa huo­mioon jos on sel­lai­nen sovel­luk­sia jotka toi­mi­vat ainoas­taan ja vain Win­dows 7 — koneissa ja jos niitä esi­mer­kiksi kloo­na­taan van­hem­mista koneista.
Inte­lin ja AMD:n uudet suo­rit­ti­met toi­mi­vat ainoas­taan uusim­man Win­dows 10-ver­sion kanssa. Mic­ro­soft on kui­ten­kin teh­nyt myön­ny­tyk­siä van­ho­jen Win­dow­sien käyt­tä­jille vii­meistä edel­tä­vän suo­ri­tin­su­ku­pol­ven kanssa.
Inte­lin hil­jat­tain jul­kis­ta­mat ja myö­hem­min myyn­tiin tule­vat 7. suku­pol­ven Core-suo­rit­ti­met (Kaby Lake) tuke­vat Win­dow­seista vain Win­dows 10:tä. Sama pätee AMD:n tule­viin Zen-suo­rit­ti­miin, kuten myös mui­hin tule­vai­suu­den suorittimiin.
Mic­ro­soft on tii­viissä yhteis­työssä mik­ro­pii­rien val­mis­ta­ja­kump­pa­niensa kanssa var­mis­ta­nut, että Win­dows 10 hyö­dyn­tää täy­si­mit­tai­sesti mik­ro­pii­rien uusia omi­nai­suuk­sia. Näitä val­mis­ta­ja­kump­pa­neita ovat mm. Intel, AMD, NVi­dia ja Qualcomm.
Kuu­den­nen suku­pol­ven Intel Core ‑suo­rit­ti­met (koo­di­ni­mel­tään Sky­lake) ja Win­dows 10 mah­dol­lis­ta­vat yhdessä 30 ker­taa parem­man gra­fii­kan ja kolme ker­taa parem­man akun kes­ton Win­dows 7 ‑tie­to­ko­nei­siin ver­rat­tuna. Lisäksi mik­ro­pii­rin tuke­maa vir­tua­li­soin­tia hyö­dyn­tävä tun­nis­te­tie­to­suo­jaus takaa täy­sin uuden­ta­soi­sen tietoturvan.
Tuet­tu­jen lait­tei­den luet­te­lossa ole­via Sky­lake-lait­teita tue­taan kui­ten­kin myös Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 jär­jes­tel­mien kanssa 17.7.2017 asti. Hei­nä­kuun 2017 jäl­keen näille kokoon­pa­noille jul­kais­taan vain kriit­ti­sim­mät Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 suo­jaus­päi­vi­tyk­set, jos päi­vi­tyk­set eivät vaa­ranna mui­den lait­tei­den Win­dows 7/8.1 jär­jes­tel­mien luo­tet­ta­vuutta tai yhteensopivuutta.
Uusilla 7. suku­pol­ven (Kaby Lake) suo­rit­ti­milla ei ajeta Win­dows 8.1:tä tai Win­dows 7:ää aiem­mista Win­dow­seista puhu­mat­ta­kaan, joten myös nykyi­set Sky­lake lait­teet olisi aika päi­vit­tää Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­tel­mään ja hyö­dyn­tää suo­rit­ti­mien koko suo­ri­tus­kyky. Win­dows 7 on jul­kaistu jo loka­kuussa 2009!
Jos Win­dows 7 ver­sion käyttö on vält­tä­mä­töntä, niin huo­mioit­han lai­te­val­mis­ta­jien muut­tu­neet Win­dows 7 esia­sen­nus­käy­tän­nöt, jotta väl­ty­tään yllätyksiltä.

Mic­ro­soft jär­jes­tää Win­dows 7 — ja 8.1 ‑tuen joi­hin­kin uusiin lait­tei­siin, mutta tie­to­tur­van kustannuksella.
Mic­ro­soft-joh­taja Terry Myer­son ker­toi uuti­sia yri­tyk­sille ja muil­le­kin asiak­kaille, jotka halua­vat yhä pitää kiinni Win­dows 7:stä tai Win­dows 8.1:stä, mutta kai­paa­vat uutta rau­taa. Uudet suo­ri­tin­pol­vet lak­kaa­vat tuke­masta niitä.
Win­dows 10 on ainoa tuettu Win­dows-alusta Inte­lin tule­vassa Kaby Lake ‑sar­jassa, Qualcom­min tule­vassa 8996-sar­jassa ja AMD:n tule­vassa Bris­tol Ridge ‑sar­jassa.
Tilanne muut­taa tie­to­tur­va­tu­kea. Win­dows 7:n tuki on päät­ty­mässä vasta tam­mi­kuussa 2020 ja 8.1:n tuki tam­mi­kuussa 2023 van­hoilla siruilla. Mic­ro­sof­tin mukaan tämä kat­taa suu­rim­man osan tällä het­kellä saa­ta­villa ole­vista laitteista.
Mutta jos kyseessä on näitä Win­dow­seja var­ten rää­tä­löity uusi Intel Sky­lake ‑poh­jai­nen laite, tuki lak­kaa molem­pien Win­dows-ver­sioi­den osalta jo 17. hei­nä­kuuta 2017. Nämä lait­teet on tar­koi­tettu ennen kaik­kea yri­tyk­sille, jotka val­mis­te­le­vat siir­ty­mistä Win­dows 10:een, mutta halua­vat tois­tai­seksi pitää työn­te­ki­jät tyy­ty­väi­sinä van­halla tutulla Windows-ympäristöllä.
Mic­ro­soft on tällä vii­kolla jul­kai­se­massa lis­tan niistä uusista Sky­lake-lait­teista, joissa Win­dows 7:n ja 8.1:n toi­mi­vuus on taattu, mutta joissa tie­to­tur­va­tuki kat­keaa lähes koko­naan 17. hei­nä­kuuta 2017.
Syyksi suo­ri­tin­tuen päät­ty­mi­selle Mic­ro­sof­tin mukaan on se että uusien siru­jen toi­mi­mi­nen van­hassa Win­dow­sissa vaa­tisi pal­jon työtä kone­pel­lin alla ja syn­nyt­täisi hajaan­nusta Win­dows 7:n koodipohjaan.
Tiedoksi.