Win­dows 10 kie­li­pa­ketti? Ja eri kie­let Windowsissa?

Win­dows 10:n käyt­tämä kieli?

Suu­rin osa tie­tää että Win­dows 95, Win­dows XP ja vielä Win­dows 7 oli­vat sel­lai­sia että kun kau­pasta osti käyt­tö­jär­jes­tel­män niin 1. asen­nuk­sessa valit­tiin käy­tet­tävä kieli. Ja jos halusi vaih­taa Win­dows 7:n kie­leksi englan­nin sijaan suo­men, tar­jolla oli mak­sul­li­sia kie­li­pa­ket­teja, Win­dows 7 Lan­guage Packs. Sama on tilanne ollut myös Mic­ro­soft Office — pake­teilla. Office 2007, Office 2013 ja vielä Office 2013 ovat täl­lai­sia joissa kie­li­pa­ket­teja han­kin­taan erik­seen tai sit­ten ne ovat ostettu vali­tulla kielellä.

Miten Win­dows 10:n kieli?

Jos teet nykyi­sestä Win­dows 7 tai Win­dows 8 — koneesta päi­vi­tyk­sen ja se on jo val­miiksi suo­meksi > Win­dows 10 on täy­sin suo­men­kie­li­nen. Win­dows Update lataa oikean kie­li­pa­ke­tin ja sen voi myös ladata Ase­tuk­sista löy­ty­vistä kieliasetuksista.
Ole­tuk­sena lada­taan se kie­li­pa­ketti ja kieli, jonka kie­li­nen on aiem­min käy­tössä ollut päi­vi­tet­tävä Win­dows on ollut, joten tätä ei pitäisi jou­tua käyt­täjä teke­mään. Win­dows 10:n kieli on tar­vit­taessa helppo vaih­taa tar­vit­taessa lataa­malla Kieli-ase­tuk­sista halua­mansa kie­li­pa­ke­tin. Eli jos päi­vi­tit Win­dows 10:n englan­nin kie­li­sestä Win­dows 7:stä, voit vaih­taa English valin­nan Fin­nish kielivalinnaksi.

Win­dows 10 ja useampi käyt­täjä eri kielillä?

Tämä onnis­tuu myös eli kun käyt­tä­jä­hal­lin­nasta teh­dään useampi tili tie­to­ko­neelle, voi jokai­nen käyt­täjä käyt­tää Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mää halua­mal­laan kie­lellä. Jos per­heen tytär haluaa venä­jän kie­li­sen Win­dows 10:n koti­ko­nee­seen, se onnis­tuu. Koneen jär­jes­tel­män­val­vo­jan tun­nuk­sillä käy­dään lisää­mässä Rus­sian — Cyril­lic valin­nat ja seu­raa­valla kir­jau­tu­mi­sella vaih­de­taan ja vaih­tuu käyt­tö­jär­jes­tel­män kieli venä­jäksi. Samoin per­heen äiti jos on tot­tu­nut töissä käyt­tä­mään kaik­kia englan­niksi esim. työ­pai­kan kie­lis­tan­dar­din takia, hänelle voi­daan lait­taa käyt­tö­kie­leksi edel­leen englanti.

Mistä eri kie­let löy­ty­vät Win­dows 10:lle?

Kie­lia­se­tuk­set löy­ty­vät: Set­tings-> Time & Lan­guage ->Area & Lan­guage ja voit siellä lisätä kie­li­pa­ket­teja. Tot­ta­kai suo­men, venä­jän ja ruot­sin kie­lellä ko. teks­tit ko. kie­lillä jos se on ollut kieli mikä on Järjestelmänvalvoja/Administrator tun­nuk­sen oletuskielenä.
Huom! Usein kan­nat­taa var­mis­taa se että on ajettu kaikki tar­jolla ole­vat päi­vi­tyk­set Win­dows 10:een ennen kuin kie­li­pa­ketti voi­daan päi­vit­tää. Muu­ten voi tulla sel­lai­nen­kin ihmeel­li­syss että kaikki näkyy flaa­min kie­lellä kun yrit­tää tehdä päi­vi­tystä. Täl­löin jos­tain kum­man syystä Win­dows 10 luu­lee ole­vansa sel­lai­sen yhtey­den päässä että ko. yhtey­destä pitää mak­saa (mobiili, rajoi­tettu yhteys­tapa josta veloi­te­taan erik­seen). Myös nor­jan ja tur­kin kie­listä vas­taa­vaa vir­heil­moi­tusta on tul­lut esille. Sil­loin tie­to­ko­neen ase­tuk­sista (vali­tet­ta­vasti on flaa­min kie­lellä sil­loin jne) pitää etsiä missä on täppä päällä että lataus sal­li­taan ko. ase­tuk­sesta huo­mi­matta. Var­mim­man sen saa teh­tyä jos koneessa on LAN-verk­ko­kortti ja saa sen sitä kautta Inter­net-yhtey­teen koska täl­löin ei ko. ase­tus ole päällä. Mutta kysy lisää, olen aut­ta­nut myös venä­jän ase­tuk­sien osalta ko. tapauksissa.

Ja miten tämä Win­dows-pal­ve­lin­ten osalta?

Onko sinulle sanottu että etä­työ­pöy­dällä Win­dow­sin ainoa kieli on englanti? Tämä ei ole pitä­nyt enää Win­dows 2008 Ser­ver — käyt­tö­jär­jes­tel­män ja sen jäl­kei­sistä pal­ve­lin­ten osalta paik­kaansa. Eli Win­dows 2008 Ser­ver R2 ja Win­dows 2012 Ser­ver osalta kie­li­pa­ke­tit voi asen­taa käyt­tä­jille. Näin hen­ki­löt voi­vat käyt­tää myös etäyh­tey­dellä suo­men kieleksi.
ter­vei­sin Jari
PS: Mic­ro­soft Office ja eri kie­let? Kysy lisää