MS Office 365 + Win­dows 10 + Office 2016

Ter­veh­dys,
Ja jos olet seka­käyt­täjä, Apple ja Win­dows ja mitkä ver­siot ja mitkä käyt­tö­jär­jes­tel­mät toi­mi­vat kes­ke­nään, käy­dään läpi. Käy­tän­nön fakta on se että esi­mer­kiksi Office for Mac ei toimi kuin uusim­missa Macin käyt­tö­jär­jes­tel­mä­ver­sioissa. Samoin Win­dows Vis­tan ja XP:n käyt­tö­jär­jes­tel­missä ei voi käyt­tää uusim­pia Officen versioita.
Ja jos käy­tät pil­vi­pal­ve­luita. Google Apps for Busi­ness ja Mic­ro­soft Office 365, tilanne tulee vielä uudella tavalla.
office-365-portaali

Mitä tapah­tuu 9.2.2016 MS Office 365:n osalta?

Mic­ro­soft aloit­taa Office 2016 — asen­nuk­set por­taa­lista ladat­ta­vien tuot­tei­den osalta. Eli jos ostat MS Office — pake­tin netistä kk-kululla, ole­tuk­sena asen­ne­taan Office 2016 — ver­sio. Tämä on ollut tosin jo saa­ta­villa syys­kuusta 2015 alkaen mutta nyt se tulee ole­tuk­seksi. Ja mitä se aiheut­taa työ­ase­mille, kan­net­ta­ville ja eri käyt­tö­jär­jes­tel­mien osata Win­dows- ja Mac-koneissa? Kysy lisää allekirjoittaneelta.
office-365-eri-versiot
Jos sinulla on tar­vetta Office 365, Win­dows 10 ja Office 2016 kar­toi­tuk­seen ja miten niitä käy­te­tään => ota yhteyttä.
windows10-ja-Office-2016-esimerkkina-word2016
windows10-ja-Office-2016-esimerkkina-excel2016
windows10-ja-Office-2016-esimerkkina-powerpoint2016
Migraa­tioita ja sel­vi­tyk­siä koko ajan ja käy­tän­nön koke­muk­sia eri ympä­ris­tö­jen auditoinneista.
ter­vei­sin Jari