Inter­net Explo­re­rin tue­tut ver­siot 12.1.2016 alkaen

Mic­ro­soft lopet­taa Inter­net Explo­re­rin van­hem­pien ver­sioi­den tuen 12.1.2016 kuten se jo aikai­sem­min ilmoitti. Tämä vai­kut­taa moniin käyt­tä­jiin tam­mi­kuun 2016 aikana.
[table id=7 /]
Inter­net Explo­rer 8:n, joka on viisi vuotta vanha, tuki lop­puu koko­naan Win­dow­sin työ­asema- ja pal­ve­lin­ver­sioissa. Tie­to­ko­neissa se tar­koit­taa samalla IE 8 — selai­men siir­ty­mistä samaan kuin Win­dows XP jonka tuki loppu huh­ti­kuussa 2014. 12.1.2016 jul­kais­ta­van vii­mei­sen IE 8 — päi­vi­tyk­sen jäl­keen IE 8 — selai­melle ei siis jul­kaista enää tietoturvapäivityksiä.
Inter­net Explo­rer 9 ja 10 tuki jää jäl­jelle ainoas­taan kol­melle van­hem­malle ympä­ris­tölle ja van­hem­pia IE-ver­sioita ei pysty enää asentamaan.

  • IE 9 — tuki => Win­dows Vista (Ser­vice Pack 2 >) ja Win­dows Ser­ver 2008 (Ser­vice Pack 2 tai myö­hempi). Win­dows Vis­tan tuki itses­sään lop­puu vuonna 2017
  • IE 10 on ainoa tuettu ver­sio Win­dows Ser­ver 2012 — palvelinympäristössä

IE 11 vaa­di­taan siis päi­vi­tys­ten osalta seu­raa­ville: Win­dows 7, Win­dows Ser­ver 2008 R2 ja Win­dows Ser­ver 2012 R2. (Win­dows 8.1:n ole­tuk­sena on myös IE 11 asen­nuk­sen jäl­keen). Näin siis Mic­ro­sof­tin päi­vi­tys­polku joten Win­dows 10:n mukana ole­tuk­sena tuleva MS Edge — selain saa samalla lisää mark­ki­nao­suutta. Samalla Win­dows 10:n mukana on myös taus­talle asen­tu­nut IE 11 jonka saa auki Edge — selai­mesta mikäli haluttu sivu ei toimi oikein tai kun­nolla Edgessä.
Ota yhteyttä muis­sa­kin asioissa.
IE — ter­vei­sin Jari
DoAudit_mainos_lehteen_kevat2014
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics