TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2015

Hyvä luki­jani,

olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Vuo­den 2015 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tarkkuudella.
Vuonna 2015 on jul­kaistu monia juttuja:

 • 29.7.2020: Win­dows 10 — Tomera 5‑vuotias!
 • Mic­ro­soft Snip — Win­dows 7, 8 ja 10
 • MS Office 365 + Win­dows 10 + Office 2016
 • TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2015
 • Mic­ro­soft Lumia 950 XL — käyttökokemukset
 • Mic­ro­soft Snip — Win­dows 7, 8 ja 10
 • Android — Apple — Lumia puhe­li­met ja tabletit
 • Win­dows 10 “Fall update” eli käy­tän­nössä Win­dows 10 SP 1
 • Talvi 2015 — asia­kas­info julkaistu
 • Kuinka Win­dows 10 päivittyy?
 • ekirja, ejul­kaisu, digilehti, …
 • Office 2016 doku­ment­tien sala­sa­nan palau­tus? Tai Windowsin?
 • Win­dows 10 + Office 2016
 • Office 2016 — kysy käyttökokemuksia
 • Mic­ro­soft Snip Win­dows 10:lle
 • Win­dows 10 — lait­tei­den mak­si­mi­määrä Microsof-tilillä?
 • WordPress audi­toin­nit ja konsultointi
 • Syksy 2015 — asia­kas­info julkaistu
 • ekirja, ejul­kaisu, digilehti, …
 • Mic­ro­soft Edge ja Java — tilanne 16.7.2015
 • Tar­peet­to­mat kan­sio MS Office 365:ssa
 • Mic­ro­soft Sway — mikä se on?
 • Win­dows 10 uudet ominaisuudet
 • Hanki Win­dows 10 — info
 • MS Office 365 — asiak­kaille Sway käytössä
 • Kesä 2015 asiakasinfo
 • Office 2016 Win­dow­sille ja Macille tulossa…
 • Lync + Skype = Skype for Busi­ness > 14.4. alkaen…
 • Muu­ta­mia MS Office 365 uudis­tuk­sia tulossa lähiaikoina
 • Selai­mista sta­tis­tiik­kaa ja infoa…
 • Kevät 2015 — asia­kas­info julkaistu
 • Out­look for iOS saa­ta­villa iPho­nelle ja iPadille
 • Win­dows 10 Tech­nical Pre­view suo­meksi — käyttökokemuksia
 • Win­dows 10 jul­kais­taan kesällä 2015 => 1. vuosi “ilmai­nen” päivitys
 • Win­dows 10 pikakomennot
 • Win­dows Vista => Win­dows 10 päivitys
DoAu­di­tin sivuilla kävi­jöistä 9 % käytti tablet-lai­tetta, 19 % puhe­linta ja loput 72 % tuli­vat sivus­tolle tie­to­ko­neella. Apple iPhone ja Apple iPad kat­toi­vat 58 % mobii­li­kä­vi­jöistä joten Ome­nan yli­val­taa kuten monilla muil­la­kin sivus­toilla on. Nokian, Sam­sun­gin ja Mic­ro­sof­tin table­teille ja puhe­li­mille jäi siis käy­tän­nössä hyvin pieni osuus sivus­tolle tulijoista.
Desk­top — lait­teilla vas­taa­vasti Win­dow­sin yli­valta oli tosi sel­keä, 67 % kai­kista kävi­jöistä käytti Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­mää. Android ja iOS jakaan­tui hyvin tasa­si­sesti eri ver­sioi­den ja eri val­mis­ta­jien kes­ken. Win­dows 7 oli edel­leen ylei­sin, 52 % kävi­jöistä käytti sitä, 23 % Win­dows 8.1 — ver­siota ja Win­dows 10:llä tul­tiin 11 % osuu­della. Lop­pu­vuo­den aikana Win­dows 10 %-osuus kas­voi sel­västi ja jou­lu­kuussa jo kol­man­nes Win­dows-käyt­tä­jistä käytti Win­dows Kymppiä.

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2015

Ja mitkä oli­vat­kaan TOP‑5 jutut vuo­den 2015 aikana? Eni­ten luet­tiin näitä juttuja:

 1. Apple iPhone vas­taa­jan mää­rit­tä­mi­nen — Puhe­posti siis
 2. Win­dows 10 jul­kais­taan kesällä 2015 => 1. vuosi “ilmai­nen” päivitys
 3. Win­dows 10 päivityspolut
 4. Win­dows 10 jul­kaisu — 10 +1 asiaa jotka hyvä tietää
 5. Win­dows 10 Tech­nical Pre­view suo­meksi — käyttökokemuksia

Nokia Lumia 950 XL käyt­tö­ko­ke­muk­set oli lis­talla sijalla 15. mutta se ollut yli­voi­mai­sesti lue­tuin artik­keli jou­lu­kuussa 2015.
Display-Dock-laatikko-kuoret
Kuinka itse voit seu­rata sivus­toja ja kuinka esi­mer­kiksi DoAu­di­tin sivus­ton eri omi­nai­suuk­sia on tehty? Kysy lisää, teen osana IT audi­toin­tia samalla myös kon­sul­toin­tia kuinka käy­tät hyväksi uusinta tekniikkaa.
ter­vei­sin Jari