Win­dows 10 “Fall update” eli käy­tän­nössä Win­dows 10 SP 1

Hyvät luki­jani,

Win­dows 10 tuli elo­kuun alussa rymi­nällä mark­ki­noille. Ja vii­kolla 46 tulee Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mälle ensim­mäi­nen iso päi­vi­tys, kai­kille käyt­tä­jille. Ennen se olisi men­nyt nimellä Ser­vice Pack 1 mutta nyt­hän Win­dows 10 päi­vit­tyy kuu­kausit­tain eri­lai­silla tie­to­turva- ja muilla omi­nai­suus­päi­vi­tyk­sillä. Sisäi­seksi ver­sioksi tulee 10586, sama joka on vii­kon ver­ran ollut kehit­tä­jillä ja ensim­mäi­sen aal­lon pilottikäyttäjällä.
windows-10-fall-update
Lue muita Win­dows 10 ja Win­dows 7 — asioita Talvi 2015 — asia­kas­in­fosta.
ter­vei­sin Jari