Kuinka Win­dows 10 päivittyy?

Ter­veh­dys Win­dows 10:n tiimoilta!

Win­dows 10 jul­kais­tiin 29.7.2015 eli kolme kuu­kautta sit­ten. Päi­vi­tys on ensim­mäi­sen vuo­den “ilmai­nen”, lukuu­not­ta­matta asen­nuk­sesta aiheu­tu­vaa aikaa, verta, hikeä ja tus­kaa päi­vi­tyk­sen osalta. Itse olen asen­ta­nut eri tavoin sata Win­dows 10 — konetta, päi­vi­tyk­senä, uudel­lee­na­sen­nuk­sena, eri medioilta ja eri tavoin ja noin 95 % on men­nyt ok. Asiak­kaat olleet tyy­ty­väi­siä ja eri­tyi­sesti Win­dows 8 — käyt­tä­jät ovat olleet tyy­ty­väi­siä. Alle­kir­joit­ta­neelta saa lisä­tie­toa eri ohjel­mien toi­mi­vuu­desta Win­dows 10:n osalta.
MS-Snip-Windows-10
Vinkki: Leikkaustyökalun/Kuvakaappaustyökalun lisäksi löy­tyy Mic­ro­soft Snip, ota se käyt­töön Win­dows 10:ssä. Se toi­mii myös Win­dows 7/8 — koneissa!

Miten Win­dows 10 päivittyy?

Win­dow­sin “varaa Win­dows 10 — päi­vi­tys” on ohitse. Mic­ro­soft on siir­ty­nyt kol­men kuu­kau­den jäl­keen vai­hee­seen jossa Win­dow­sup­date — pal­ve­lun kautta Win­dows 10 — päi­vi­tyk­sestä on tulossa “suo­si­tel­tava päi­vi­tys” valinta. Tämä tar­koit­taa sitä että Win­dows 10 — päi­vi­tystä tar­jo­taan kai­kille Win­dows 7 — ja Win­dows 8 — käyt­tä­jille ladat­ta­vaksi ja asen­net­ta­vaksi. Vuo­den 2016 alusta Mic­ro­soft siir­ty­nee käy­tän­töön jol­loin se alkaa asen­tu­maan entistä enem­män osana kuu­kausit­taista win­dow­sup­date-päi­vi­tystä. Voisi olet­taa että ensi kesään men­nessä Win­dows 10 — päi­vi­tys on “kriit­ti­nen” koska ilmai­nen päi­vi­ty­saika alkaa sil­loin umpeu­tu­maan, eikö vaan?
windows10-ja-Office-2016-esimerkkina-powerpoint2016

Win­dows 10 — lisenssini?

Mikäli käyt­täjä asen­taa Win­dows 10:n päi­vi­tyk­sen, hänellä on kuu­kausi aikaa palata edel­li­seen ver­sioon. Ja se kan­nat­taa muis­taa että nyt voi asen­taa Win­dows 10:n ihan puh­taalle pöy­dälle ja käyt­tää aikai­sem­paa Win­dows 7 — tai Win­dows 8 — lisens­sia­vainta. Mutta täl­löin var­mista lisens­sia­vai­men toi­mi­vuus koska monesti eri­tyi­sesti kan­net­ta­van poh­jassa oleva lisens­sia­vain on ns. val­mis­ta­jan esia­sen­nettu OEM-lisens­sia­vain ja se ei kel­paa Win­dows 10 — lisens­siin. Ja tämä toi­mii aina­kin tällä het­kellä vain niille käyt­tä­jille jotka ovat samalla Win­dows 10 Insi­der Pre­view — ohjel­massa samalla mukana.
Suo­sit­te­len osta­maan suo­raan Win­dows 10 — esia­senn­ne­tun koneen. Aivan tur­han­päi­väistä ostaa eri­tyi­sesti toi­mis­to­käyt­töön Win­dows 7/8 — konetta jos se tulee toi­mis­to­käyt­töön. Samalla myös Mic­ro­soft Office — pake­tin lisen­sioin­nin osalta kan­nat­taa käydä eri vaih­toeh­dot läpi.
Office-2016-asennus
Kysy lisää ja ota yhteyttä Win­dows 10:n ja Office 2016:n osalta.
Win­dows 10 — ter­vei­sin Jari