Mic­ro­soft Office 2016 saa­ta­villa 22.9.2015

Ter­veh­dys,
Office-2016-asennus
Mic­ro­soft on aikai­sem­min jo ilmoit­ta­nut että 1. loka­kuuta 2015 on voluu­mia­siak­kaille Mic­ro­soft Office 2016 saa­ta­villa. Suo­messa asiak­kaat ovat monesti pie­nem­piä tai heillä ei ole voluu­mi­li­sens­siä han­kittu, sem­min­kin jos he osta­vat Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lusta lisens­sin kk-mak­sulla. Nyt Mic­ro­soft on viral­li­sesti ilmoit­ta­nut että syys­kuun 22. päi­vänä (22.9.2015) Mic­ro­soft Office 2016 on saatavilla.
Office-2016
Mac-käyt­tä­jille Office 2016 for Mac on jo ollut muu­ta­man kuu­kau­den saa­ta­villa. Mutta Mac OS X — käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta pitää myös ottaa huo­mioon eri­lai­sia asioita mm. yhteen­so­pi­vuu­den osalta.
Mikäli sinulla on MS Office — päi­vi­tyk­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä, olkoon se Office 2007, Office 2013, Office 2011 for Mac tai Office 2013, ota yhteyttä. Käy­dään läpi eri­lai­set vaih­toeh­dot ja mitä vaa­ti­muk­sia esim. käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta ko. ver­sioi­den osalta on otet­tava huo­mioon. Samalla voi­daan kat­soa yri­tyk­sesi säh­kö­posti — kalen­teri — yhteys­tie­dot ympä­ristö ja kuinka esi­mer­kiksi OneDrive, OneDrive for Busi­ness, Skype for Busi­ness ja Sha­re­Point Online voi­daan ottaa samalla huomioon.
ter­vei­sin Jari