Syksy 2015 — asia­kas­info julkaistu

 
Tervehdys,
tein kesä­lo­ma­ret­kellä havain­toja isom­massa mit­ta­kaa­vassa ja pei­la­sin tilan­netta vuo­teen 2012 samalla. Syk­syn 2015 — asia­kas­info jul­kaistu, aiheina Ins­ta­gram­lan­dia, pys­ty­suora selailu ja tot­ta­kai Win­dows 10. Ota roh­keasti yhteyttä.
Alun perin mie­les­säni oli kir­joit­taa vii­mei­sen 20 vuo­den ajalta muis­te­loita, aika­vä­lillä Win­dows 95 — Win­dows 10 tai aika­vä­liltä Suo­men jää­kie­kon MM-kulta 95 — tähän päi­vään. Samalla tuli­vat mie­leen eri­lai­set ohjel­mat joita olen käyt­tä­nyt kuten:

 • MS-DOS eri versiot
 • Win­dows 3 ja Trum­pet Win­sock ja Inter­net SLIP-protokolla
 • Mosaic
 • Netsc­pace Navigator
 • Mic­ro­soft FrontPage
 • Netware IPX/SPX
 • HoT­Me­taL
 • Lotus Symp­hony
 • Lotus 123
 • Har­vard Graphics
 • Word Per­fect
 • Win­dows XP
 • Doom!
 • Mic­ro­soft Enter­tain­ment Pack
 • Naps­ter
 • IE 8
 • Win­dows ME (Mil­len­nium Edition)
 • Win­dows 2000
 • Win­dows 2000 ja 2003 Server
 • jne jne

Nuo asiat voin ker­toilla eri muis­te­lo­ti­lai­suuk­sissa ja lop­pu­tu­le­mana pala­sin kui­ten­kin tähän päi­vään ja otin aiheeksi tilan­teen elo­kuussa 2015. Syksy 2015 asia­kas­info, olkaa hyvä.
ter­vei­sin Jari