Win­dows 10 ja kie­len vaihto?

Moi,

PS: Olen teh­nyt tästä  tam­mi­kuussa 2016 päi­vi­te­tyn artik­ke­lin, voit lukea sen tästä.

hyvä kysy­mys koska Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä piti ostaa eril­li­sia kie­li­pa­ket­teja (Lan­guage Packs) erik­seen. Samoin eril­li­siä Lan­guage Pack — paket­teja oste­taan Mic­ro­soft Office — toi­mis­to­pa­ket­tiin. Kum­mas­sa­kin tapauk­sessa on muu­tos tapah­tu­nut eli Win­dows 8, Win­dows 8.1 ja Win­dows 10 ovat käyt­tö­jär­jes­tel­miä joi­hin kuu­luu kaikki kie­li­pa­ke­tit vakiona. Eli saat lisä­kie­len mene­mällä Ohjaus­pa­nee­liin, Aika‑, kieli- ja alue­a­se­tuk­set kautta löy­tyy Kieli — valinta. Sieltä voit ladata eri näp­päi­mis­töjä ja/tai eri Win­dow­sin näyttökieliä.
windows10-lisakielet
Tämän jäl­keen voit käyt­tä­jä­pro­fii­li­koh­tai­sesti vaih­della ase­tuk­sia eli per­heen nuo­riso voi käyt­tää Win­dow­sia englan­niksi, iso­van­hem­pien koti­ko­neessa voi olla suomi ja töissä voit käyt­tää venä­jän kie­lellä Win­dow­sia. Samalla tavalla saat Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun kk-mak­sui­sessa lisen­sioin­ti­ta­vassa ladat­tua Mic­ro­soft Office 2013 — ver­sioon eri kie­let, oiko­lu­vun tar­kis­tuk­set ja muut käyt­töön per käyt­täjä, per sovel­lus. Mikäli vaih­dat itsel­lesi Ouloo­kin käyt­tö­kie­leksi englan­nin suo­men sijaan, myös Excel, Power­point, Word, Access ja muut MS Office — pake­tin mukana tule­vat ohjel­mat vaih­tu­vat englan­nin kie­li­seksi. Mutta onnis­tuu siis Office — toi­mis­to­pa­ke­tin kanssa myös.
ter­vei­sin Jari
PS: Olen teh­nyt tästä  tam­mi­kuussa 2016 päi­vi­te­tyn artik­ke­lin, voit lukea sen tästä.