Mic­ro­soft Edge ja Java — tilanne 16.7.2015

Moi,
Maa­pal­lolle ilmes­tyy yksi uusi selain – Mic­ro­soft Edge – joka ilmes­tyy osana Win­dows 10 – jul­kis­tusta. Se on siis Mic­ro­sof­tin uusin selain, mukana tulee myös Inter­net Explo­rer 11 joka ollut ladat­ta­vissa useam­man vuo­den joten mitään radi­kaa­lia ei tapahdu. Tot­ta­kai osa net­ti­si­vuista ei heti tun­nista sitä, ihan samalla tavalla kuin Mac-maa­il­man Safari on omalla logii­kalla toi­miva mutta se ei ole mikään ongelma koska myös Win­dows 10 – konee­seen voi asen­taa Fire­foxin, Chro­men, Ope­ran selai­met noi­den kah­den vakiona tule­van lisäksi.
Java ei toimi uudessa Win­dows 10:n mukana tule­vassa Mic­ro­soft Edge — selai­messa, vielä. Tilanne on seu­raava 16.7.2015:
MS_Edge_ja_java_info_2015-07-16
MS_Edge_ja_java_info_faq_2015-07-16
Mutta ei oikeas­taan mikään ongelma koska voit asen­taa Mozilla Fire­foxin, Google Chro­men, Ope­ran tai käyt­tää Win­dows 10:n mukana tule­vaa Inter­net Explo­rer 11 — selainta. Ole­tus­se­lai­mena on Edge mutta IE löy­tyy edel­leen Kaikki sovel­luk­set — valinnasta.

Net­ti­si­vuja jotka ei toimi Edge-selaimessa?

Itse olen tör­män­nyt yhteen sivus­toon joka ei toimi MS Edge selai­messa, suo­si­tuista siis ja se on Google Ana­ly­tics missä ei näy kartat:
MS-Edge-ei-tue-Google-Analytics-kaavioita
 
Tot­ta­kai java-poh­jai­sia ohjel­mia on/tulee mui­ta­kin mutta Google Ana­ly­tic­sin osalta tör­mä­sin asi­aan käy­tän­nössä useam­min­kin Edgen osalta. Tämä on siis tilanne 16.7.2015 mutta tilan­ne­han voi muut­tua myös Ana­ly­tic­sin osalta myös.

Miltä Win­dows 10 näyt­tää siis?

Windows-10-DoAudit
Tämän kuun 29. päivä Mic­ro­soft jul­kai­see Win­dows 10 – käyt­tö­jär­jes­tel­män. Win­dows 7- ja Win­dows 8.1‑käyttäjille se on ”ilmai­nen”, lukuun otta­matta verta, hikeä ja tus­kaa jonka voi aiheut­taa sit­ten toi­mi­mat­to­mat ohjel­mat, toi­mi­mat­to­mat aju­rit kir­joit­ti­missa yms mutta olen itse käyt­tä­nyt sitä puo­li­sen vuotta. Koke­muk­set ovat olleet aivan erinomaisia.
Ei muuta kuin kysy lisää, elo­kuulle buu­kat­tuna Win­dows 10 — kon­sul­toin­teja ja migraa­tioita. Ota roh­keasti yhteyttä!
Summa sum­ma­rum: menemme kohti Win­dows 10 – ympä­ris­töä, se hyvin Win­dows 7:n näköi­nen, eikö vaan?
ter­vei­sin Jari
Jari Harju
jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
PS: Adobe Flash infoa 14.7.2015:
Adobe Flash on ollut ongel­mal­li­nen pari vii­meistä viik­koa ja ne ketkä suo­si­vat Mozilla Fire­fox selainta: eili­sestä 14.7. läh­tien Fire­fox estää flash-laa­jen­nuk­sen ajon ole­tuk­sena mikäli on vanha Flash käy­tössä. Lin­kistä https://get.adobe.com/flashplayer/ voi ladata ja asen­taa uusim­man 18-ver­sion joka kor­jaa ko. ongel­man. Tot­ta­kai voi ottaa pois koko­naan mutta kyl­lä­hän käy­tän­nön fakta on että sitä käy­te­tään tosi pal­jon. Kun sen asen­taa, uusinta Flas­hin 18-ver­siota osaa­vat käyt­tää myös Inter­net Explo­rer ja Google Chrome selai­met. Ja käyttö jat­kuu enti­sel­lään, jot­kut sivut toi­mi­vat toi­sella selai­mella parem­min kuin toi­sella. Nämä tie­tona, ei ole Adobe Flash eikä Win­dows 10 siis miten­kään estä­nyt nor­maa­lia käyt­töä mutta tiedoksi.