Win­dows 10 esi­ver­sion päi­vi­tys Win­dows 10:n viral­li­seksi versioksi?

Oletko asen­ta­nut ja/tai käyt­tä­nyt Win­dows 10:n esi­ver­siota? Mikäli haluat 29.7.2015 jul­kais­ta­van (Win­dows 10 Home tai Win­dows 10 Pro­fes­sio­nal) viral­li­sen ver­sion, nou­data seu­raa­via ohjeita:

  • Rekis­te­röidy Win­dows Insi­der Pro­gram — ohjel­maan ennen sitä ja asenna sitä kautta omalla tunnuksella.
  • Asenna vähin­tään ver­sio Win­dows 2015 Build 10130 jotta päi­vi­tys toi­mii viral­li­seen versioon.
  • Asenna Win­dows 10 build 10130 käyt­tä­mään Mic­ro­soft — tiliä! Jos et laita Mic­ro­soft tiliä niin ei esi­ver­sion Fast tai  Slow päi­vi­tys­ta­valla onnistu seu­raa­van päi­vi­tyk­sen asen­nus. Mic­ro­soft jul­kai­see vielä kaksi esi­ver­siota ennen 29.7. jul­kais­ta­vaa viral­lista Win­dows 10:n julkistusta.

Nou­dat­ta­malla yllä ole­via pikaoh­jeita voit asen­taa Win­dows 10:n esi­ver­sion ja kun Win­dows 10 viral­li­nen ver­sio ilmes­tyy 29.7. => se lataan­tuu koneel­lesi viral­li­sena ver­siona. Tämän jäl­keen konees­sasi on “eli­ni­käi­nen” lisenssi, ottaen huo­mioon tot­ta­kai lait­teen van­he­ne­mi­sen ja muun ympä­ris­tön. Päi­vi­tyk­set latau­tu­vat nor­maa­lien win­dows-päi­vi­tys­ten kautta sen jäl­keen koneellesi.
Mikäli haluat asen­taa Win­dows 10:n uudes­taan, vali­koista löy­tyy uudel­lee­na­sen­nus ko. lait­teelle ja saat lai­tet­tua Win­dows 10:n uudes­taan esi­mer­kiksi puh­taalla teh­das­a­se­tuk­sella tai sii­vota yli­mää­räi­set ohjel­mat pois ja palata Win­dows 10:n alkutilanteeseen.

Win­dows 7 ja Windws 8.1 päi­vi­tys Win­dows 10:lle?

Kun Win­dows 10 jul­kais­taan, Win­dows 7 ja Win­dows 8.1 — koneet päi­vi­te­tään nor­maa­lin päi­vi­tys­syklin kautta. Win­dows 7- ja Win­dows 8.1‑koneet eivät siis tar­vitse Mic­ro­soft — tiliä päi­vi­tyk­seen mutta mitä toden­nä­köi­sem­min niissä lisens­si­koodi tal­le­te­taan myö­hem­pää käyt­töä var­ten myös Mic­ro­soft — tilille. Se kuu­los­taisi aika loo­gi­selta, eikö vaan?
Ja huo­maa että Win­dows 8 pitää päi­vit­tää ensin Win­dows 8.1‑versioon, vasta sit­ten onnis­tuu Win­dows 10 — päivitys!

Win­dows 10 uudet omi­nai­suu­det 29.7. jul­kai­sun jälkeen?

Mikäli haluat jat­kaa Win­dows Insi­der Pro­gram — ohjel­massa, Win­dows 10:n ase­tuk­sista löy­tyy Insi­der Hub — valinta millä voit jat­kaa ja osal­lis­tua uusien omi­nai­suuk­sien, esi­ver­sioi­den ja mui­den tes­ti­ver­sioi­den osalta käyttöä.
Kysy roh­keasti, käy­tän Win­dows 10 esi­ver­siota + muita Mic­ro­sof­tin ja mui­den val­mis­ta­jien uusim­pia ohjel­mis­toja päi­vit­täin. Ja koko kevään ollut myös koti­ko­neissa ja pilot­tia­siak­kailla käy­tössä, eri­lai­sia käyt­tö­ko­ke­muk­sia ker­ty­nyt siis run­saasti vii­mei­sen puo­len vuo­den aikana.
Windows_10_Technical_Preview_suomeksi-demo
ter­vei­sin Jari
PS: Mikä on Inter­net Explo­re­rin uusi ver­sio Mic­ro­soft Edge ja mitä eroja mui­hin selai­miin? Se sel­viää myös Win­dows 10:n yhteydessä.
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics
PS: osal­listu kyse­lyyn myös.