Out­look 2010 tuki päät­tyy 13.10.2015

Ter­veh­dys,
ko. päi­vä­määrä ei siis ole lopul­li­nen. Se tar­koit­taa että var­si­nai­nen tuki maa­il­man­laa­jui­sesti lop­puu ko. päi­vänä. Mutta se vai­kut­taa esim. MS Office 365 pil­vi­pal­ve­lun osalta siten että ei vält­tä­mättä kaikki uusim­mat omi­nai­suu­det ole käy­tössä vuo­den 2016 alku­puo­lella enää Office 2010 — paketissa.
Office 365 — käyt­tä­jille, E3 ja E4 lisens­sioin­ti­ta­voilla, on käy­tössä uusin paketti ja asen­nat­ta­vissa joten hei­dän osalta siir­ty­mi­nen uudem­paan ver­sioon on varmistettu.
Suo­sit­te­len Office 2013 — paket­tia, joko kk-kululla pil­vestä han­kit­tuna tai sit­ten eril­li­senä ostok­sena. Office 2016 esi­ver­sio on myös ladat­ta­vissa joten se ilmes­tyy var­maan vii­meis­tään vuo­den 2015 loppupuolella.
Office-2016-Technical-Preview-Download-and-Installation
 
Mui­den lisens­si­pa­ket­tien ja päi­vi­tys­mah­dol­li­suuk­sien osalta voit kysellä lisää allekirjoittaneelta.