Office 2016 Win­dow­sille ja Macille tulossa…

Ter­veh­dys,
asiak­kaat kysel­leet mil­loin uusin MS Office — paketti tulossa. Mac-käyt­tä­jillä Office 2011 for Mac on uusin ver­sio ja se ei toimi lähel­le­kään yhtä hyvin ja yhtä moni­puo­li­silla omi­nai­suuk­silla kuin Win­dows-käyt­tä­jien Office 2013. Sekä Macille että Win­dow­sille on saa­ta­villa esi­ver­siot Office 2016 — pake­tista. Ne voi asen­taa kuka tahansa jos haluaa kokeilla. Mic­ro­soft Office 365 — asiak­kaille uusim­man ver­sion voi ladata por­taa­lista ja käyt­tää sitä sitä kautta jos on osta­nut pil­vestä uusim­man MS Office — pake­tin kk-kus­tan­nuk­sella. Esi­ver­siota voi käyt­tää, se päi­vit­tää itsensä mutta sen voi myös pois­taa tai sit­ten lopulta se päi­vit­tää itsensä viral­li­seksi Office 2016 ver­sioksi jul­kai­sun tapahduttua.

Lync > Skype for Business

Oletko jo huo­man­nut, osalle jo päi­vit­ty­nyt myös suo­men kie­lellä Lync ja on siis nimellä Skype for Business.
skype-for-business-suomi