Selai­mista sta­tis­tiik­kaa ja infoa…

Ter­veh­dys,
alla oleva artik­keli on out-of-date — kesältä 2014, aivan radi­kaa­listi lisään­ty­nyt mobii­li­lait­tei­den, puhe­lin­ten ja tablet­tien käyttö! Kysy lisää mitä ja miten pitää tehdä muu­tok­sia omassa ympä­ris­tös­säsi että pää­set ajan tasalla ko. tekniikoissa.
ter­vei­sin Jari
PS: käy­dään läpi ympä­ris­tösi > sovi ajan­kohta
Windows_10_Preview_Spartan_asennus
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
= = = =
Moi,
tein parissa eri pro­jek­tissa taus­ta­tie­tona hie­man sel­vi­tystä kuinka pal­jon tul­laan mobii­li­lait­teilla (puhe­li­met ja table­tit) jotta osa­simme sit­ten miet­tiä uutta tapaa käyt­tää myös mui­ta­kin sovel­luk­sia kuin net­ti­si­vuja ja net­ti­so­vel­luk­sia. Kesä­kuun 2014 tilanne mobii­li­se­lain­ten osalta oli maa­il­man­laa­jui­sesti seuraava:
[table id=2 /]
En laita tähän jut­tuun tie­toa asiak­kan tie­doilla vaan ver­ra­taanpa tätä www.doaudit.fi sivuilla tämän vuo­den aikana käy­nei­siin pää­te­lait­tei­siin. Doaudit.fi sivus­toilla kuu­den ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana vie­rai­li­joita seuraavasti:

  • desktop/työasema 5110 vierailua
  • mobiili/puhelin 963 vierailua
  • tabletti 806 vierailua

eli koko­nai­suu­des­saan 6879 vie­rai­lua (mobii­listi siis 1769 vie­rai­lua), vie­rai­lun kes­ki­mää­räi­nen aika 87 sekun­tia. Eri­tyi­sesti vie­rai­luaika ker­too sen että tultu sivuille mutta läh­detty myös pois. Tämä on hyvin luon­nol­lista koska jos asia­kas ei osaa tavata yri­tyk­seni nimeä niin ei ole poten­ti­aa­li­nen asiakaskaan…
Asi­aan eli mobiili- ja tablet­ti­se­lain­ten %-osuu­det ovat seu­raa­vat välillä tam­mi­kuu — kesä­kuu 2014:

selaimet_Doauditin_sivuilla_mobiilisti_1-6-2014
DoAu­dit 1–6/2014 mobiiliselaimet

En edes alka­nut las­ke­maan tar­kem­paa erit­te­lyä vaan totean Suo­men mark­ki­noi­den eri­lai­suu­den koko maa­il­man tilas­toon. Nokia Lumiassa on vakio­nan Inter­net Explo­rer — selain ja maa­il­man­laa­jui­nen 2 % mark­ki­nao­suus poik­keaa siis huo­mat­ta­vasti nor­maa­lista tilan­teesta. Näin oli myös niissä pro­jek­teissa joissa tätä tie­toa käy­tet­tiin suo­raan hyväksi. Hie­nompi termi on mobii­li­res­pon­si­vi­suus jota käy­te­tään mutta samasta asiasta oli kyse.

Entäpä sit­ten työ­ase­mien selain­ten osuus maailmalla?

[table id=3 /]
Tie­sin jo etu­kä­teen että DoAu­di­tin sivuilla on poik­keuk­sel­li­sen suuri määrä iOS-lait­teita ja luon­nol­li­sesti Win­dows-koneita koska teen pää­osin töitä Mic­ro­soft-orga­ni­saa­tioissa. Tar­kem­pia tar­kas­telu tammi-kesä­kuu 2014 välillä Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mien osalta antaa seu­raa­van infon:

windows-versiot_Doauditin_sivuilla_1-6-2014
DoAu­dit 1–6/2014 Windows-käyttöjärjestelmät

Win­dows 8.1 ja 8 ovat ylie­dus­tet­tuina lähes 30 pro­sen­tin osuu­della ja XP-koneita käyt­tää vain 7 % vie­rai­li­joista. Ja jos DoAu­di­tin sivuille tulee van­hoilla selai­milla niin sivut on myös oikeasti “juos­ten kus­tun” näköi­siä koska olen käyt­tä­nyt DoAu­di­tin sivuja tes­ti­jut­tuina moniin mui­hin asioihin.
Summa sum­ma­rum: kan­nat­taa elää ajan mukana => käytä uusim­pia käyt­tö­jär­jes­tel­mien ver­sioita ja uusim­pia net­ti­se­lai­mia mikäli mah­dol­lista. Ota roh­keasti yhteyttä miten yri­tyk­sesi osalta voi­daan miet­tiä samat asiat ja siir­tyä nykyaikaan.
ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics