Lync + Skype = Skype for Busi­ness > 14.4. alkaen…

Moi,
Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lussa alkoi 14.4.2015 Lync-päi­vi­tyk­set. Skype for Busi­ness yhdis­tää tutun yri­tys­käyt­töön tar­koi­te­tun Lyncin ja Sky­pen par­haat omi­nai­suu­det. Saat samassa pal­ve­lussa Sky­pen käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä Lyncin vies­tin­tä­rat­kai­sut, tie­to­tur­van ja hallittavuuden.
Mic­ro­soft Office 365 ‑asiak­kaana saat Skype for Busi­ness ‑rat­kai­sun käyt­töösi tämän vuo­den aikana auto­maat­ti­sesti, kun käy­tös­säsi on Lync.
Ensi­vai­heessa, siis 14.4.2015 alkaen, Skype for Busi­ness päi­vit­tyy Lyncin tilalle Office 365 ProPlus, Office 365 Busi­ness Pre­mium ja Office 2013 ‑käyt­tä­jille. Ensim­mäi­senä ovat päi­vit­ty­neet ti-illasta läh­tien englan­nin­kie­li­set Officen uusim­mat ver­siot, suo­men­kie­li­nen ver­sio päi­vit­tyy ihan lähiaikoina.
ter­vei­sin Jari