Lync 2010 & 2013 > Skype for Busi­ness ja muita uusia omi­nai­suuk­sia tullut/tulossa Mic­ro­soft Office 365 — pilvipalveluun

tässä infossa muu­ta­mia tulossa ole­via uusia omi­nai­suuk­sia tai sel­lai­sia jotka voi ottaa välit­tö­mästi käyt­töön ja hyö­dyn­tää myös sinun ympä­ris­tös­säsi. Ota roh­keasti yhteyttä jos tar­vetta tai tar­vit­set lisäinfoa.

Out­look for IOS

Apple iPa­dille ja Apple iPho­nelle löy­tyy Applen Apps­tore – kau­pasta Mic­ro­sof­tin ilmai­nen Säh­kö­posti – Kalen­teri – Ihmi­set (yhteys­tie­dot) sovel­lus, nimel­tään Out­look for iOS. Sen voi asen­taa vakiona tule­van Mail-ohjel­man rin­nalle tai tilalle mikäli haluaa hyö­dyn­tää uutta tapaa käyt­tää eri­tyi­sesti säh­kö­pos­tia. Oman tilin asen­ta­mi­nen menee hel­posti, vali­taan Tilit => lisää tili > valitse Mic­ro­soft Exc­hange pro­fii­liksi ja täytä etunimi.sukunimi@yritys.fi + salasanasi.
Uusia omi­nai­suuk­sia esim. vies­tin lähet­tä­mi­sessä ovat seu­raa­vat ominaisuudet:
outlook-for-ios
Android-lait­teille löy­tyy myös ko. ohjelma, toi­mii aina­kin Sonyn ja Sam­sun­gin uusim­missa mal­leissa kun olen lai­tel­lut asiak­kaille niitä käyttöön.

Lync löy­tyy myös Android-lait­teille Apps­to­ren lisäksi

Lync – ohjel­man saa Apple Apps­to­resta oman ver­sion iPho­nelle ja iPa­dille. Google Play – kau­pasta löy­tyy vas­taa­valla Lync – ohjel­misto. Käytä hyväksi, myös Nokia Lumialle löy­tyy Lync – ohjel­misto. Ja Lyncin nimeksi on tulossa siis Skype for Busi­ness Mic­ro­sof­tin pilvipalvelussa.

Onedrive for Busi­ness myös löy­tyy kol­mesta kaupasta

Mic­ro­soft Office 365 – ympä­ris­tössä on jokai­sella käy­tössä ”raja­ton” Onedrive – levy­tila. Raja­ton tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä että oman koneesi kiin­to­le­vyn koko lähinnä rajoite koska tie­dos­toista teh­dään aina toi­nen repli­kointi Mic­ro­sof­tin pil­veen. Mutta Onedrive for Busi­ness saa­ta­villa myös Apps­to­resta Applelle, Google Play – kau­pasta Sam­sun­geille, Sonyille ja muille Android-lait­teille ja Win­dows Kau­pasta löy­tyy Win­dows-puhe­li­mille ja Win­dows-table­teille vas­taava ohjelma

Sha­re­point Online

Oletko hyö­dyn­tä­nyt Sha­re­poin­tia ollen­kaan? Se on yhtei­nen tii­mi­si­vusto koko orga­ni­saa­tiolle. Kysy lisää, tätä hyö­dyn­tä­mällä yhdessä Onedri­ven kanssa saat var­muus­ko­pioin­nin ja/tai orga­ni­saa­tion yhtei­set tie­dot hyö­ty­käyt­töön. Tätä omi­nai­suutta on vii­mei­sen vuo­den aikana otettu yhä enem­män käyt­töön eri tavoilla sovellettuna.
Lync for Business
Olet käyt­tä­nyt Sky­peä kotona tai töissä? Mic­ro­soft ilmoitti, että suo­sittu Lync-pika­vies­tioh­jelma muut­tuu Skype for Busi­ness ‑nimi­seksi kevään 2015 aikana. Skype for Busi­ness muis­tut­taa käyt­tö­liit­ty­mäl­tään erit­täin suo­sit­tua kulut­ta­ja­puo­len Skype-ohjel­maa, mutta sisäl­tää samat tie­to­turva- ja yllä­pi­to­pi­to­me­ka­nis­mit kuin nykyi­nen Lync-asia­kas­oh­jelma. Skype for Busi­ness sal­lii yhtey­den muo­dos­ta­mi­sen kenen Skype-ver­kon käyt­tä­jän kanssa tahansa – riip­pu­matta siitä kuu­luuko hen­kilö omaan orga­ni­saa­tioon tai toi­miiko hen­kilö orga­ni­saa­tion ulkopuolella.

Mil­loin Lync päi­vi­tys tulee?

Skype for Busi­ness ‑käyt­tö­liit­tymä jael­laan Lync-sovel­luk­sen kumu­la­tii­vi­sena päi­vi­tyk­senä. Käyt­tö­liit­ty­mä­so­vel­luk­sen päi­vi­tyk­sen jakelu alkaa huh­ti­kuun päi­vi­tys­pa­ket­tien mukana. Skype for Busi­ness ‑ohjel­massa on valit­ta­vissa kaksi hie­man eri­laista käyt­tö­liit­ty­mää eli ”ski­niä”.  Asen­nuk­sen jäl­keen voi­daan päät­tää, käy­te­täänkö uutta käyt­tö­liit­ty­mää (”Skype look”) vai van­haa (”Lync look). Jos Skype on ennes­tään tuttu, voi ole­tuk­sena tule­van Skype loo­kin jät­tää suo­raan vakiona päälle. Skype for Busi­ness –ohjel­man yhteys­tie­toik­kuna ja omi­nai­suu­det muis­tut­ta­vat pit­kälti Skype-ohjelmaa.
Kaikki mikä on ennen kul­ke­nut Lync-nimellä muut­tuu nyt muo­toon Skype for Business.

  • Lync 2013 ‑asia­kas­oh­jel­masta tulee Skype for Busi­ness –asia­kas­oh­jelma
  • Lync Webselain­so­vel­lus saa uuden nimen Skype for Busi­ness Web –selain­so­vel­lus

Summa sum­ma­rum: Lync muut­tuu muo­toon Skype for Busi­ness, mutta että tutut toi­min­nal­li­suu­det säi­ly­vät. Kun päi­vit­tä­mi­sen ajan­kohta tie­de­tään tar­kem­min tai sitä ehdo­te­taan, kysy alle­kir­joit­ta­neelta lisää niin voin tulla ker­to­maan näistä kai­kista ja uusista omi­nai­suuk­sista Mic­ro­soft Office 365 – pil­vi­pal­ve­lun osalta.
Mic­ro­soft Office 365 —  ter­vei­sin Jari
PS: Win­dows 10 ollut käy­tössä useam­man kuu­kau­den, voin ker­toilla niistä lisää myös Mic­ro­soft-tek­no­lo­gioi­den osalta. Uusin Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­telmä ilmes­tyy siis kesällä 2015.
PS2: Office Lens jos käy­tös­säsi on Apple iPhone, ota käyttöön!
Office-lens