Win­dows 10 Tech­nical Pre­view suo­meksi — käyttökokemuksia

Ter­veh­dys,
Mic­ro­soft jul­kaisi uusim­man Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­män tes­ti­ver­sion, nimel­tään Win­dows 10 Tech­nical Pre­view, 23.1.2015. Se on saa­ta­villa myös suomeksi.
Seu­raa­vat kie­let ovat saatavilla:

 • Japa­nese
 • Rus­sian
 • Ger­man
 • French
 • French (Canada)
 • Korean
 • Ita­lian
 • Spa­nish
 • Spa­nish (Latin America)
 • Tra­di­tio­nal Chinese
 • Swe­dish
 • Fin­nish
 • Tur­kish
 • Ara­bic
 • Dutch
 • Czech
 • Polish
 • Thai
 • Viet­na­mese (Lan­guage Inter­face Pack)
 • Cata­lan (Lan­guage Inter­face Pack)
 • Hindi (Lan­guage Inter­face Pack)

Jos haluaa käyt­tää jota­kin kie­li­ver­siota niin pitää tehdä asen­nus ko. kie­lellä uutena asen­nuk­sena. Muita vaih­toeh­toja asen­nuk­seen ei ole tällä het­kellä joten voi asen­taa suo­men ja sen jäl­keen voit vaih­taa myös englan­niksi mutta englan­nin kie­lellä ei ole suomi valin­taa tarjolla.
lisakielten-asennus

Miltä Win­dows 10 suo­meksi näyttää?

Paluu takai­sin Win­dows 7 — näköi­seksi joten helppo käyt­tää siinä mielessä.
Windows_10_Technical_Preview_suomeksi-demo
Aina­kin Las­kin on kehit­ty­nyt! Samoin uudet kuvak­keet ovat käytössä.
Ja win­dows-päi­vi­tys­ten uudel­len­käyn­nis­tyk­sen ajan­koh­dan voi mää­ri­tellä itse eli:
win10_uudelleenkaynnistys
Lisää käy­tän­nön koke­muk­sia vii­kolla 5.

Vii­kon 5 käyttökokemuksia

Summa sum­ma­rum: olen vaan käyt­tä­nyt, oikeas­taan kaikki on toi­mi­nut. Pari net­ti­si­vua on ollut sel­lai­sia että Win­dows 10:n mukana tuleva IE — selain ei vaan ole pääs­tä­nyt eteenm­päin. Olen suo­siolla vaih­ta­nut selainta, Google Chrome, Mozilla Fire­fox, Opera ja upo­uusi Vivaldi, kaikki tun­tu­vat toi­mi­van suoraan.
Yhtenä asiana on ns. tablet­ti­tila ja nor­maa­li­tila. Tablet­ti­tila on tar­koi­tettu pie­nem­mille lait­teille ja näyt­tää hyvin Win­dows 8.1 — tyy­li­seltä käyttöliittymältä.
Tästä jat­ke­taan ja pikain­foa muus­ta­kin saa jos käymme Win­dows 10 asiaa läpi yhdessä.
ter­vei­sin Jari