Win­dows 10 pikakomennot

Moi,
Win­dows 10:n pika­ko­men­not koot­tuna, muu­ta­mia muu­tok­sia ja lisäyksi Win­dows 7 ja 8 — ympäristöön:

 • (Win) — avaa / sulje Käynnistä-valikko
 • + L —  lukitse tietokone
 • + S tai + Q — avaa Haku
 • + A — avaa Toi­min­to­kes­kus (Action Center)
 • + D — näytä tai pii­lota työpöytä
 • + E — avaa Resurs­sien­hal­linta (File Explorer)
 • Alt + Tab (sar­kain) — vaihda sovel­lus­ten välillä
 • Alt + F4 — sulje aktii­vi­nen sovellus
 • + Tab, — avaa Teh­tävä-näkymä (Task View)
 • + I — avaa Asetukset
 • + H — avaa Jaa-ikkuna
 • + P — pro­jek­to­ri­va­linta, näyttö toiselle/ulkoiselle näytölle
 • + numero — avaa Teh­tä­vä­palk­kiin kiin­ni­tetty sovel­lus (ensim­mäi­nen vasem­malta on nro 1)
 • + nuoli — kiin­nitä ikkuna vasem­malle, oikealle, kul­miin tai suurenna/pienennä
 • + pilkku — vil­kaise työ­pöy­tää (päästä irti Win-näp­päi­mestä pala­tak­sesi takai­sin samaan näkymään)
 • + Home — pie­nennä kaikki muut paitsi aktii­vi­nen ikkuna (paina uudel­leen palaut­taak­sesi kaikki ikkunat)
 • + PrtScn — ota näyt­tö­kuva ja tal­lenna se auto­maat­ti­sesti Kuvat-kan­sion Näyttökuvat-alikansioon.
 • Ctrl + Vaihto + Esc — avaa Teh­tä­vien­hal­linta (jossa voit mm. sul­kea ohjel­man, joka ei enää vastaa)
 • + X — avaa työ­ka­lut-valikko (van­hat tutut työ­ka­lut käte­västi yhdessä listassa)
 • + R — avaa Suorita-ikkuna
 • + C — avaa Cor­tana kuuntelutilaan

 
Ja tässä koot­tuna vielä kaikki muutkin:

Kopiointi, liit­tä­mi­nen ja muut ylei­set pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Ctrl + X Leik­kaa vali­tun kohteen
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert) Kopioi vali­tun kohteen
Ctrl + V (tai vaihto + Insert) Liit­tää vali­tun kohteen
Ctrl + Z Kumoaa toi­min­non
Alt + sarkain Siirry avoinna ole­vien sovel­lus­ten välillä.
Alt+F4 Sul­kee aktii­vi­sen koh­teen tai sovelluksen
Win­dows-näp­päin + L Lukit­see tietokoneen
Win­dows-näp­päin + D Näyt­tää tai pii­lot­taa työpöydän
F2 Nimeää vali­tun koh­teen uudelleen
F3 Hakee tie­dos­toja tai kan­sioita Resurssienhallinnasta
F4 Tuo osoi­te­ri­vin luet­te­lon näky­viin Resurssienhallinnassa
F5 Päi­vit­tää aktii­vi­sen ikkunan
F6 Siir­tyy näy­tön osasta toi­seen ikku­nassa tai työpöydällä
F10 Akti­voi aktii­vi­sen sovel­luk­sen valikkorivin
Alt+F8 Näyt­tää sala­sa­nan sisäänkirjautumisnäytössä
Alt + Esc Siir­tyy koh­teesta toi­seen nii­den avaamisjärjestyksessä
Alt + alle­vii­vattu kirjain Suo­rit­taa kysei­sen kir­jai­men komennon
Alt + Enter Tuo näyt­töön vali­tun koh­teen ominaisuudet
Alt + välilyönti Tuo näyt­töön aktii­vi­sen ikku­nan pikavalikon
Alt + Vasen nuoli Palaa takai­sin
Alt + Oikea nuoli Siirry eteen­päin
Alt + Page Up Siir­tyy näyt­tö­ruu­dun ver­ran ylöspäin
Alt + Page Down Siir­tyy näyt­tö­ruu­dun ver­ran alaspäin
Ctrl+F4 Sul­kee aktii­vi­sen asia­kir­jan (koko näy­tön sovel­luk­sissa, joissa voi yhtä aikaa olla avoinna useita asiakirjoja)
Ctrl + A Valit­see asia­kir­jan tai ikku­nan koko sisällön
Ctrl + D (tai Delete) Pois­taa vali­tun koh­teen ja siir­tää sen roskakoriin
Ctrl+R (tai F5) Päi­vit­tää aktii­vi­sen ikkunan
Ctrl + Y Tekee toi­min­non uudelleen
Ctrl+oikea nuoli Siir­tää koh­dis­ti­men seu­raa­van sanan alkuun
Ctrl + vasen nuoli Siir­tää koh­dis­ti­men edel­li­sen sanan alkuun
Ctrl + alanuoli Siir­tää koh­dis­ti­men seu­raa­van kap­pa­leen alkuun
Ctrl + Ylänuoli Siir­tää koh­dis­ti­men edel­li­sen kap­pa­leen alkuun
Ctrl + Alt + Sarkain Antaa siir­tyä kaik­kien avoinna ole­vien sovel­lus­ten välillä nuo­li­näp­päin­ten avulla
Ctrl + Alt + vaihto + nuolinäppäimet Siir­tää koh­dis­tet­tua ryh­mää tai ruu­tua valit­tuun suun­taan aloitusvalikossa
Ctrl + nuo­li­näp­päin (koh­tee­seen siir­ty­mi­nen) + välilyönti Valit­see useita koh­teita ikku­nasta tai työpöydältä
Ctrl + vaihto ja nuolinäppäin Valit­see tekstilohkon
Ctrl + Esc Avaa aloi­tus­va­li­kon
Ctrl + vaihto + Esc Avaa Teh­tä­vien­hal­lin­nan
Ctrl + vaihto Vaih­taa näp­päi­mis­tö­aset­te­lua, kun käy­tet­tä­vissä on useita näppäimistöasetteluita
Ctrl + välilyönti Ottaa kii­nan kir­joi­tus­tuen (IME) käyt­töön tai pois­taa sen käytöstä
vaihto+F10 Tuo vali­tun koh­teen pika­va­li­kon näyttöön
vaihto ja jokin nuolinäppäin Valit­see useita koh­teita ikku­nasta tai työ­pöy­dältä tai teks­tiä asiakirjasta
Vaihto + Delete Pois­taa vali­tun koh­teen siir­tä­mättä sitä ensin roskakoriin
Oikea nuoli Avaa seu­raa­van vali­kon oikealla tai avaa alivalikon
Vasen nuoli Avaa seu­raa­van vali­kon vasem­malla tai sul­kee alivalikon
Esc Lopet­taa tai sul­kee nykyi­sen tehtävän

Win­dows-näp­päintä käyt­tä­vät pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Win­dows-näp­päin Avaa tai sul­kee aloitusvalikon
Win­dows-näp­päin + A Avaa toi­min­to­kes­kuk­sen
Win­dows-näp­päin + B Aset­taa koh­dis­tuk­sen ilmaisinalueelle
Win­dows-näp­päin + vaihto + C Avaa Cor­tana kuuntelutilassa
Huo­mau­tus: Cor­tana on käy­tet­tä­vissä vain tie­tyissä maissa ja tie­tyillä alueilla, eivätkä kaikki Cor­ta­nan omi­nai­suu­det vält­tä­mättä ole käy­tet­tä­vissä kaik­kialla. Jos Cor­tana ei ole käy­tet­tä­vissä tai se on kyt­ketty pois, voit silti käyt­tää hakua.
Win­dows-näp­päin + D Näyt­tää tai pii­lot­taa työpöydän
Win­dows-näp­päin + Alt + D Näyt­tää tai pii­lot­taa päi­vä­mää­rän ja kel­lon­ajan työpöydällä
Win­dows-näp­päin + E Avaa Resurs­sien­hal­lin­nan
Win­dows-näp­päin + F Avaa Palau­te­kes­kuk­sen
Win­dows-näp­päin + G Avaa peli­pal­kin, kun peli on avoinna
Win­dows-näp­päin + H Avaa Jaa-oiko­po­lun
Win­dows-näp­päin + I Avaa Ase­tuk­set
Win­dows-näp­päin + J  Aset­taa koh­dis­tuk­sen Win­dows-vih­jee­seen, jos sel­lai­nen on käytettävissä.
Kun Win­dows-vihje tulee näky­viin, aset­taa koh­dis­tuk­sen vih­jee­seen.  Pika­näp­päi­nyh­dis­tel­män pai­na­mi­nen uudel­leen aset­taa koh­dis­tuk­sen sii­hen näy­tön osaan, johon Win­dows-vihje on ankkuroitu.
Win­dows-näp­päin + K Avaa Yhdistä-pika­toi­min­non
Win­dows-näp­päin + L Lukit­see tie­to­ko­neen tai vaih­taa tiliä
Win­dows-näp­päin + M Pie­nen­tää kaikki ikkunat
Win­dows-näp­päin + O Lukit­see lait­teen suunnan
Win­dows-näp­päin + P Valit­see esitystilan
Win­dows-näp­päin + R Avaa Suo­rita-valin­taik­ku­nan
Win­dows-näp­päin + S Avaa haun
Win­dows-näp­päin + T Siir­tää sovel­luk­sesta toi­seen tehtäväpalkissa
Win­dows-näp­päin + U Avaa Help­po­käyt­tö­kes­kuk­sen
Win­dows-näp­päin + V Siir­tää ilmoi­tus­ten välillä
Win­dows-näp­päin + vaihto + V Siir­tää ilmoi­tus­ten välillä kään­tei­sessä järjestyksessä
Win­dows-näp­päin + X Avaa Pika­linkki-vali­kon
Win­dows-näp­päin + Z Näyt­tää koko näy­tön tilassa ole­van sovel­luk­sen käy­tet­tä­vissä ole­vat komennot
Win­dows-näp­päin + pilkku (,) Työ­pöy­dän tila­päi­nen vilkaisu
Win­dows-näp­päin + Pause Näyt­tää Jär­jes­tel­män omi­nai­suu­det ‑valin­taik­ku­nan
Win­dows-näp­päin + Ctrl + F Hakee tie­to­ko­neita (jos olet verkossa)
Win­dows-näp­päin + vaihto + M Palaut­taa pie­nen­ne­tyt ikku­nat työpöydälle
Win­dows-näp­päin + numero Avaa työ­pöy­dän ja käyn­nis­tää nume­ron mukai­sen teh­tä­vä­palk­kiin kiin­ni­te­tyn sovel­luk­sen. Jos sovel­lus on jo käyn­nissä, vaih­taa kysei­seen sovellukseen.
Win­dows-näp­päin + vaihto + numero Avaa työ­pöy­dän ja käyn­nis­tää nume­ron mukai­sen teh­tä­vä­palk­kiin kiin­ni­te­tyn sovel­luk­sen uuden esiintymän
Win­dows-näp­päin + Ctrl + numero Avaa työ­pöy­dän ja siir­tää nume­ron mukai­sen teh­tä­vä­palk­kiin kiin­ni­te­tyn sovel­luk­sen vii­meksi käy­tet­tyyn aktii­vi­seen ikkunaan
Win­dows-näp­päin + Alt + numero Avaa työ­pöy­dän ja nume­ron mukai­sen teh­tä­vä­palk­kiin kiin­ni­te­tyn sovel­luk­sen pikaluettelon
Win­dows-näp­päin + Ctrl + vaihto + numero Avaa työ­pöy­dän ja nume­ron mukai­sessa teh­tä­vä­pal­kin koh­dassa ole­van sovel­luk­sen uuden esiin­ty­män järjestelmänvalvojana
Win­dows-näp­päin + sarkain Avaa teh­tä­vä­nä­ky­män
Win­dows-näp­päin + ylänuoli Suu­ren­taa ikkunan
Win­dows-näp­päin + alanuoli Pois­taa nykyi­sen sovel­luk­sen näy­töstä tai pie­nen­tää työpöytäikkunan
Win­dows-näp­päin + vasen nuoli Suu­ren­taa näy­tön vasem­malla puo­lella ole­van sovel­luk­sen tai työpöytäikkunan
Win­dows-näp­päin + oikea nuoli Suu­ren­taa näy­tön oikealla puo­lella ole­van sovel­luk­sen tai työpöytäikkunan
Win­dows-näp­päin + Home Pie­nen­tää kaikki työ­pöy­täik­ku­nat aktii­vista ikku­naa lukuun otta­matta (palaut­taa kaikki ikku­nat, kun pai­nal­lus toistetaan)
Win­dows-näp­päin + vaihto + ylänuoli Venyt­tää työ­pöy­täik­ku­nan näy­tön ylä- ja alaosaan
Win­dows-näp­päin + vaihto + alanuoli Palaut­taa tai pie­nen­tää aktii­vi­set työ­pöy­täik­ku­nat pys­ty­suun­nassa säi­lyt­täen leveyden
Win­dows-näp­päin + vaihto + vasen tai oikea nuoli Siir­tää työ­pöy­dällä ole­van sovel­luk­sen tai ikku­nan näy­töstä toiseen
Win­dows-näp­päin + välilyönti Vaih­taa syöt­tö­kieltä ja näppäimistöasettelua
Win­dows-näp­päin + Ctrl + välilyönti Vaih­taa aiem­min valit­tuun syötteeseen
Win­dows-näp­päin + Enter Avaa Luki­jan
Win­dows-näp­päin + vinoviiva (/) Aloit­taa kir­joi­tus­tuen uudelleenmuuntamisen
Win­dows-näp­päin + plus (+) tai miinus (-) Lähen­tää tai loi­ton­taa suurennuslasia
Win­dows-näp­päin + Esc Sul­kee suurennuslasin

Komen­to­ke­hot­teen pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert) Kopioi vali­tun tekstin
Ctrl + V (tai vaihto + Insert) Liit­tää vali­tun tekstin
Ctrl + M Siir­tyy merkintätilaan
Alt + valintanäppäin Aloit­taa valin­nan estotilassa
Nuo­li­näp­päi­met Siirrä koh­dis­ti­men valit­tuun suuntaan
Page Up Siirrä koh­dis­ti­men yhden sivun ver­ran ylöspäin
Page Down Siirrä koh­dis­ti­men yhden sivun ver­ran alaspäin
Ctrl + Home (mer­kin­tä­tila) Siir­tää koh­dis­ti­men pus­ku­rin alkuun
Ctrl + End (mer­kin­tä­tila) Siir­tää koh­dis­ti­men pus­ku­rin loppuun
Ctrl + Ylänuoli Siir­tyy yhden rivin ylös­päin tulostehistoriassa
Ctrl + Alanuoli Siir­tyy yhden rivin alas­päin tulostehistoriassa
Ctrl + Home (his­to­riassa siirtyminen) Jos komen­to­rivi on tyhjä, siir­tää näyt­töik­ku­nan pus­ku­rin ylä­osaan. Muussa tapauk­sessa pois­taa kaikki komen­to­ri­vin mer­kit koh­dis­ti­mesta vasemmalle.
Ctrl + End (his­to­riassa siirtyminen) Jos komen­to­rivi on tyhjä, siir­tää näyt­töik­ku­nan komen­to­ri­ville; muussa tapauk­sessa pois­taa kaikki komen­to­ri­vin mer­kit koh­dis­ti­men oikealla puolella

Valin­taik­ku­nan pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
F4 Näyt­tää aktii­vi­sen luet­te­lon kohteet
Ctrl + sarkain Siir­tää eteen­päin välilehdissä
Ctrl + vaihto + sarkain Siir­tää taak­se­päin välilehdissä
Ctrl + numero (numero 1–9) Siir­tää n. välilehteen
Sar­kain Siir­tää eteen­päin vaihtoehdoissa
vaihto + sarkain Siir­tää taak­se­päin vaihtoehdoissa
Alt + alle­vii­vattu kirjain Suo­rit­taa kir­jai­meen liit­ty­vän komen­non (tai valit­see kysei­sen vaihtoehdon)
Väli­lyönti Valit­see tai tyh­jen­tää valin­ta­ruu­dun, jos valittu vaih­toehto on valintaruutu
Askel­pa­lau­tin Avaa ylem­män tason kan­sion, jos Tal­lenna nimellä- tai Avaa-valin­taik­ku­nasta vali­taan jokin kansio
Nuo­li­näp­päi­met Valit­see pai­nik­keen, jos aktii­vi­nen vaih­toehto on pai­nik­kei­den ryhmä

Resurs­sien­hal­lin­nan pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Alt + D Valit­see osoiterivin
Ctrl + E Valit­see hakupalkin
Ctrl + F Valit­see hakupalkin
Ctrl + N Avaa uuden ikkunan
Ctrl + W Sul­kee aktii­vi­sen ikkunan
Ctrl + hii­ren vierityspainike Muut­taa tie­dosto- ja kan­sio­ku­vak­kei­den kokoa ja ulkoasua
Ctrl + vaihto + E Näyt­tää kaikki vali­tun kan­sion ylä­puo­lella ole­vat kansiot
Ctrl + vaihto + N Luo uuden kansion 
Num Lock + tähtikertomerkki (*) Näyt­tää kaikki vali­tun kan­sion alikansiot
Num Lock + plus (+) Näyt­tää vali­tun kan­sion sisällön
Num Lock + miinus (-) Kutis­taa vali­tun kansion
Alt + P Näyt­tää esikatseluruudun
Alt + Enter Avaa vali­tun koh­teen Ominaisuudet-valintaikkunan
Alt + Oikea nuoli Näyt­tää seu­raa­van kansion
Alt + Ylänuoli Näyt­tää kan­sion, jossa kan­sio on
Alt + Vasen nuoli Näyt­tää edel­li­sen kansion
Askel­pa­lau­tin Näyt­tää edel­li­sen kansion
Oikea nuoli Näyt­tää aktii­vi­sena ole­van valin­nan (jos se on kutis­tettu) tai valit­see ensim­mäi­sen alikansion
Vasen nuoli Kutis­taa aktii­vi­sena ole­van valin­nan (jos se on laa­jen­nettu) tai valit­see kan­sion, jossa kan­sio on
End Näyt­tää aktii­vi­sen ikku­nan alaosan
Aloi­tus Näyt­tää aktii­vi­sen ikku­nan yläosan
F11 Suu­ren­taa tai pie­nen­tää aktii­vi­sen ikkunan

Vir­tu­aa­li­työ­pöy­tien pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Win­dows-näp­päin + sarkain Avaa teh­tä­vä­nä­ky­män
Win­dows-näp­päin + Ctrl + D Lisää vir­tu­aa­li­työ­pöy­dän
Win­dows-näp­päin  + Ctrl + Oikea nuoli Vaihda oikealle luo­miesi vir­tu­aa­li­työ­pöy­tien välillä
Win­dows-näp­päin  + Ctrl + Vasen nuoli Siir­tyy vasem­malla luo­miesi vir­tu­aa­li­työ­pöy­tien välillä
Win­dows-näp­päin + Ctrl + F4 Sul­kee käyt­tä­mäsi virtuaalityöpöydän

Teh­tä­vä­pal­kin pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Vaihto + teh­tä­vä­pal­kin pai­nik­keen napsauttaminen Avaa sovel­luk­sen tai avaa nopeasti sovel­luk­sesta uuden esiintymän
Ctrl + vaihto + teh­tä­vä­pal­kin pai­nik­keen napsauttaminen Avaa sovel­luk­sen järjestelmänvalvojana
vaihto + teh­tä­vä­pal­kin pai­nik­keen nap­saut­ta­mi­nen hii­ren kakkospainikkeella Näyt­tää sovel­luk­sen ikkunavalikon
vaihto + ryh­mi­te­tyn teh­tä­vä­pal­kin pai­nik­keen nap­saut­ta­mi­nen hii­ren kakkospainikkeella Näyt­tää ryh­män ikkunavalikon
Ctrl + ryh­mi­te­tyn teh­tä­vä­pal­kin pai­nik­keen napsauttaminen Siir­tää ryh­män ikku­nasta toiseen

Ase­tus­ten pikanäppäimet

Näp­päin Toi­minto
Win­dows-näp­päin + I Avaa Ase­tuk­set
Askel­pa­lau­tin Palaa ase­tus­ten etusivulle
Kir­joita millä tahansa sivulla, jossa on hakuruutu Ase­tus­ten etsiminen