Win­dows Tech­nical Pre­view 10… käyttökokemuksia

win-10-previewWin­dows 10 — mitä odotettavissa?

Win­dows 7 — käyt­tä­jille ilo­uu­ti­nen => kuin kotiin palaisi! Eli kaikki Win­dows 7:n tutut omi­nai­suu­det ovat tul­leet takai­sin, osin tun­tuu kuin Win­dows XP — konetta käyt­täisi. Win­dows 8:n osalta puut­tuva ja eri­lai­silla apuoh­jel­milla All Pro­grams valinta on kyllä saa­ta­villa mutta:
Win­dows 10:n esi­ver­siossa Käyn­nistä — Kaikki Ohjel­mat valinta on teh­nyt paluun ja näyt­tää tältä:
win10-kaynnista-valikko
Ja tutut ohjel­mat löy­ty­vät sieltä:
win10-kaynnista-valikko
Out­look näyt­tää ihan samalta kuin aikai­sem­min, samoin Word, Excel ja Power­point jne. Inter­net Explo­re­rin ver­sio on 11:
win10-ie11
Olen asen­ta­nut ensim­mäi­sen vii­kon aikana seu­raa­vat ohjelmat:

 • Google Chrome
 • Mozilla Fire­fox
 • Mic­ro­soft Office 2013 Pro­fes­sio­nal — suo­raan pil­vestä Mic­ro­soft Office 365 — palvelusta
 • Lync 2013
 • OneDrive for Busi­ness 2013
 • Paint . NET
 • Sha­re­point Desig­ner 2013
 • Tweet­Deck
 • FileZilla
 • Apple iTu­nes
 • Adobe Acro­bat
 • Adobe Flash
 • Mac­ro­me­dia Flash Play
 • Apple Quick­time
 • Cano­nin, HP:n ja Rico­hin tulos­tin- ja kame­roi­den jureita sitä mukaan kun ollut tarvetta
 • useita apuoh­jelma IT auditointitarkoituksiin

Ei yhtään ongel­maa ole ollut, kaikki ohjel­mat ihan nor­maa­lissa päi­vit­täi­sessä käy­tössä. Ensi­vai­ku­telma on posi­tii­vi­nen kai­ken kaik­ki­aan. Päi­vi­tän lisää sitä mukaa kun tulee lisää päi­vit­täi­siä asioita.
Ja ensim­mäi­set päi­vi­tyk­set myös saa­ta­villa, sekä käyt­tö­jär­jes­tel­mään että Leno­von Think­Pa­diin jossa tätä käytän:
ekat_paivitykset

Mil­loin julkaistaan?

Tämä Tech­nical Pre­view van­he­nee 15.4.2015 joten loo­gi­sesti sil­loin jul­kaisu. Mic­ro­sof­tin Build — kon­fe­renssi on ko. ajan­koh­taan joten jos jul­kais­taan sil­loin viral­li­sesti niin kesä­kuu 2015 hyvä ajan­kohta arvauk­sena saatavuudelle.

Miksi nimeksi Win­dows 10?

En tiedä, ja en tiedä miksi Win­dows 9 hypä­tään yli. Lues­ke­len lisää sopi­vista medioista mutta eihän noilla ver­sio­nu­me­roilla ole autois­sa­kaan ja muissa tava­roissa enää mitään logiikkaa…

Kuinka saan lisätietoa?

windows-10-yleisnakyma
Olen käy­nyt eri tilai­suuk­sissa vuo­sien var­rella ker­to­massa eri­lai­sista tavoista ja ohjel­mista, uusista omi­nai­suuk­sista sekä hyvistä ja huo­noista puo­lista. Ensim­mäi­nen Win­dows 10, yhdis­tet­tynä pil­vi­pal­ve­lui­hin ja uusim­paan MS Office — ver­sion hyö­dyn­tä­mi­seen on jo sovittu loka­kuulle joten… Ota roh­keasti yhteyttä!

Lisää ohjel­mia joita olen toi­sella vii­kolla käyttänyt…

Kat­se­lin myös Venä­jän F1-kisaa ja Sil­ver­light asen­tui moit­teet­to­masti Win­dows Tech­nical Pre­view — konee­seen. Eli sen­kin osalta toimi ok.
Olen asen­ta­nut sitä mukaa uusia ohjel­mia kuin olen tar­vin­nut. WLAN jutut toi­mi­vat kaikki, samoin tulos­ti­na­ju­reita olen asen­ta­nut sitä mukaa kun ollut tar­vetta käy­tellä. Jopa OP-Kul­ta­linkki asen­tui ok, tosin en itsel­leni sitä asen­ta­nut mutta lai­toin sen myös Win­dows 10 beta koneelle.
Lisäksi Cisco AnyCon­nect VPN-yhteys toimi ok, tosin se oli 1. ohjelma jolle piti ker­toa että toimi Win­dows 8 — yhteen­so­pi­vassa tilassa mutta alkoi toi­mi­maan sen jäl­keen välittömästi.
cisco-vpn
cisco-vpn-etayhteys
Olen vaan käyt­tä­nyt ohjel­mia ja toi­mi­neet ok. Kysy lisää käyttökokemuksista.
startmenuchoicewinx

Lisää ohjel­mia joita olen kol­man­nella vii­kolla käyttänyt…

Olen asen­ta­nut ohjel­mia sitä mukaa kun ollut tar­vetta ja oikeas­taan kaikki ovat toi­mi­neet ok. Ensim­mäi­nen ohjelma joka ei toi­mi­nut oli Euref-kart­to­jen kään­tä­mi­seen tar­koi­tettu apuoh­jelma joka ei suos­tu­nut ymmär­tä­mään ilma­ku­via ja nii­den ole­mas­sao­loa ko. hake­mis­tossa. Tein sen sit­ten Win­dows 7 koneella ja var­si­nai­nen ohjelma toimi sit­ten ok Win­dows 10 koneella:
windows-10-mapinfo-runtime-ok
Jopa Kul­ta­linkki 7 toimi ihan ok, joten tästä jatketaan!

Lisää ohjel­mia joita olen nel­jän­nellä vii­kolla käyttänyt…

Olen asen­ta­nut ohjel­mia sitä mukaa kun ollut tar­vetta ja oikeas­taan kaikki ovat toi­mi­neet edel­leen. Cisco AnyCon­nect VPN Client 3.1.05187 päi­vit­tyi itsek­seen, muu­ten kaikki ohjel­mat toi­mi­neet ihan joka­päi­väi­väi­sessä käy­tössä. Kaikki eri selai­met, mukana tul­lut Inter­net Explo­rer, Mozilla Fire­fox, Google Chrome ja Opera ovat toi­mi­neet ihan nor­maa­listi. Safa­ria ei pysty asen­ta­maan konee­seen joten sitä ei ole käy­tetty mutta sen osuus oli jo aikai­sem­min­kin Win­dows-ympä­ris­tössä aivan mar­gi­naa­li­nen, 0,0x % eri net­ti­si­vus­to­jen lokeista joista tein yhteen pro­jek­tiin yhteen­ve­toa noin kym­me­nestä Etelä-Kar­ja­lassa ole­vasta net­ti­si­vus­tosta ja nii­den selain­ten %-osuuk­sista ver­rat­tuna puhe­lin­ten ja tablet­tien selainosuuksiin.
Tästä jat­ke­taan edel­leen Win­dows 10:n parissa!
Win­dows 10 ‑ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 | Twitter@DoAudit
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics