IE 8 tuki lop­puu vuo­den 2015 lopussa

Moi,
Mic­ro­soft on ilmoit­ta­nut käyt­tä­jil­leen selain­tuen muu­tok­sista. Mic­ro­soft lopet­taa tuen ennen vuotta 2011 jul­kais­tuilta selai­milta. Mic­ro­soft siir­tyy siis samaan käy­tän­töön kuin muut­kin ja se tar­joaa tuen vain tuo­reim­malle selain­ver­siolle, joka kul­le­kin Win­dows-ver­siolle on tarjolla.
1.1.2016 Mic­ro­soft tukee seu­raa­via selainyhdistelmiä:

  • Inter­net Explo­rer 9, jär­jes­tel­minä Win­dows Vista SP2 ja Win­dows Ser­ver 2008 SP2
  • Inter­net Explo­rer 10, jär­jes­tel­mänä Win­dows Ser­ver 2012
  • Inter­net Explo­rer 11, jär­jes­tel­minä Win­dows 7 SP1, Win­dows Ser­ver 2008 R2 SP1, Win­dows 8.1 ja Win­dows Ser­ver 2012 R2

Lis­talta puut­tu­vat IE 6, IE 7 ja Win­dows XP:n mukana mak­si­mis­saan eri win­dow­sup­da­te­päi­vi­tys­ten kautta pääs­tävä Inter­net Explo­rer 8. IE 8 — selain on edel­leen yksi maa­il­man suo­si­tuim­mista selain­ver­sioista, aina­kin StatCoun­ter- jaNet­Mar­ketShare — sivus­to­jen mukaan. Moni IE8:n käyt­tä­jistä käyt­tää lisäksi Win­dows XP ‑jär­jes­tel­mää. Tästä voit lukea tar­kem­min Win­dows XP elää ja voi hyvin? — artik­ke­lis­tani.

 Uudet mahdollisuudet?

Jos yri­tys­käyt­tä­jillä on eri­tyis­tar­peita van­hoille selain­ver­sioille esi­mer­kiksi epäyh­teen­so­pi­vien inter­net-sovel­lus­ten vuoksi, Mic­ro­soft tar­joaa rat­kai­suksi Inter­net Explo­rer 11 ‑ver­siosta löy­ty­vää Enterprise Mode ‑tilaa.
Ota yhteyttä, käy­dään yri­tyk­sesi muut­kin tar­peet läpi. Tämä ei ole pelkkä selain­ky­sy­mys vaan suu­rempi koko­nai­suus joka kan­nat­taa sel­vit­tää samalla.
DoAudit_mainos_lehteen_kevat2014
Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari