Yksi Tera­tavu — onko tar­peeksi iso omaksi “USB-tikuksi”?

Moi,
hei­nä­kuun 1. päi­västä 2014 alkaen Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun  OneDrive for Busi­ness — hen­ki­lö­koh­tai­nen USB-muis­ti­tik­kusi — koko kas­vaa 25 Giga­ta­vusta yhteen Teratavuun!
yksi_Teratavu_sopiva_maara_kenties
Onko tuo riit­tävä peruste hank­kia USB-tik­kusi suo­raan pil­vestä vai ostatko 4, 8, 16 tai 16 Giga­ta­vun muis­ti­tik­kuja lähim­mästä mar­ke­tista? Hyvä kysy­mys mutta kan­nat­taa miet­tiä asiaa eri kan­tilta ja samalla miet­tiä esi­mer­kiksi sitä onko nykyi­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan pos­ti­laa­tikko minä kokoi­nen? Mic­ro­soft Office 365:ssa pos­ti­laa­ti­kon koko on 50 Giga­ta­vua, ja sillä pää­see alkuun kun se tuo muka­naan myös kalen­te­rin ja yhteys­tie­dot (Ihmi­set uudessa Out­look 2013 — ver­siossa). Googlella on vas­taava pal­velu, Google Apps for Busi­ness  mutta tar­vit­set kui­ten­kin Wor­din, Exce­lin, Power­poin­tin ja Out­loo­kin teho­työs­ken­te­lyyn, eikö vaan?
Ota yhteyttä, ker­ron lisää eri vaih­toeh­doista. Aivan lois­ta­via käy­tän­nön sovel­ta­mista tehty Etelä-Kar­ja­lassa Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lun osalta Lyncin, Sha­re­point Onli­nen ja kalen­te­rien yhteis­käy­tön osalta eri organisaatioissa.
ter­vei­sin Jari