Twit­ter, WWW-sivut ja äly­so­vel­luk­set — jal­ka­pal­lon MM-kiso­jen reaa­liai­kai­nen seuranta

Moi,
kir­joi­tin kesällä 2012 artik­ke­lin nimel­tään: Olym­pia­lai­set: Inter­lan­dia ja Twit­ter­lan­dia. Sen jäl­keen on tosi pal­jon vir­ran­nut vettä sekä Tha­me­sissa että Sai­maan kana­vassa. Mutta mikä on lisään­ty­nyt siitä edel­leen jyr­kässä kul­massa? Table­tit, äly­pu­he­li­met ja res­pon­sii­vi­set sivus­tot eri päätelaitteille.

Twit­ter, WWW-sivut ja äly­so­vel­luk­set — jal­ka­pal­lon MM-kiso­jen reaa­liai­kai­nen seuranta

Lon­toon olym­pia­lai­sissa eni­ten käy­te­tyt sovel­luk­set oli­vat  kiso­jen viral­li­nen tulos­seu­ran­ta­so­vel­lus sekä Join In — mitä Lon­toon 2012 kisoissa tapah­tuu —  jotka tosi moni oli asen­ta­nut äly­pu­he­li­meensa ja tableteille.
Lon­toon sovel­luk­set näyt­ti­vät tältä:

Kanada — Ruotsi 31.7.2012: 2–2 Twitterissä Kanada — Ruotsi 31.7.2012: 2–2 WWW-sivuilla

Puo­lia­jalla näy­tet­tiin link­kejä kaik­kiin mah­dol­li­siin some-asioi­hin myös. Itse­kin kävin kui­kui­le­massa Andy Mur­rayn ja Jarkko Nie­mi­sen peliä Winble­do­nin osalta.
Entä vuonna 2014 Bra­si­liassa jal­ka­pal­lon MM-kisoissa?
Jal­ka­pal­lon MM-kisoissa esi­mer­kiksi YLE urhei­lun sivuilla on moni­puo­li­nen sovel­lus, kame­roista kat­so­mi­nen kol­mesta eri kuva­kul­masta. Var­si­naista  kisa­ru­pea­maa voi hel­pot­taa huo­mat­ta­vasti lataa­malla mobii­liait­tee­seen moni­puo­li­sen viral­li­sen kisa­so­vel­luk­sen. FIFAn sovel­lus aut­taa pysy­mään jat­ku­vasti kär­ryillä Bra­si­lian jal­ka­pal­lon MM-kiso­jen tapah­tu­mista. Sovel­luk­seen on kerätty ajan­koh­tai­set uuti­set, tie­to­pa­ketti Bra­si­liasta, reaa­liai­kai­sesti päi­vit­ty­vät tulok­set ja kat­ta­vat tie­dot pelaa­jista ja joukkueista.
Sovel­lus on hyvin sel­keä ja päi­vit­täis­ten tapah­tu­mien selaa­mi­nen on hyvin nopeaa. Yksi hyö­dyl­li­sim­mistä toi­min­noista on mah­dol­li­suus tilata omien suo­sik­ki­jouk­koi­den kuu­lu­mi­set häly­tyk­sinä. Otte­lui­den jäl­keen voi puo­les­taan äänes­tää parasta pelaajaa.
FIFAn sovel­lus on saa­ta­vana iPho­nelle, iPa­dille ja Androi­dille.

Onko mikään muut­tu­nut Nokian puhe­li­men osalta 2012 => 2014?

Kir­joi­tin Lon­toosta 2012 seu­raa­vaa: Mic­ro­sof­tilla ja Nokialla siis kirit­tä­vää, kaikki kun tök­kii Android- ja iOS-sor­mil­laan Lon­don 2012 Olym­pics sovel­luk­sia. Nyt tilanne on sama, FIFAn sovel­lusta ei löydy Lumi­aani, onko vain sat­tu­maako vai pie­nen mark­ki­nao­suu­den tuo­maa käy­tän­nön tilan­netta. Suo­mi­han poik­keaa äly­pu­he­li­mien osalta mutta Android ja Applen IOS eko­sys­tee­mit ovat val­lan­neet tosi rajulla tavalla markkinaosuutta.

Summa sum­ma­rum — sormeile!

KOSKETA, HIPELÖI ja SORMEILE kaik­kialla! Jokai­sen aikaansa seu­raa­van orga­ni­saa­tion kan­nat­taa miet­tiä kuinka sor­mella zoo­ma­taan teks­tiä, kuvia pyö­ri­te­tään 360 astetta ja kuinka niitä kat­so­taan joko vaaka- tai pys­ty­suun­nassa tableteilla/älypuhelimilla.
Joko sinun net­ti­si­vusi otta­vat huo­mioon vaaka- ja pys­ty­suun­nan kään­nön? DoAu­di­tin sivut näyt­ti­vät tältä kesällä 2012. Nyt res­pon­sii­vi­suus on viety ihan uudelle tasolle mutta mil­lai­set ovat Sinun sivusi?

Pys­ty­suora näkymä (kesä 2012) Vaa­ka­suora näkymä (kesä 2012)
   

Lue lisää tästä aiheesta “eri näky­mät eri pää­te­lait­teilla” — artik­ke­lis­tani. Se on edel­leen ajan­koh­tai­nen vaikka aikaa on sen­kin kir­joit­ta­mi­sesta vir­ran­nut Tha­mes rive­rissä ja Sai­maan kanavassa…
Bra­si­lia 2014 ennak­ko­tun­nel­min Jari