iMes­sage-ongelma jos vaih­dat iPho­nesta Androi­diin tai Lumiaan…

Itsel­leni tapah­tu­nutta kun vaih­doin Apple iPho­nen Sam­sun­giin ja Lumi­aan (multi-SIM kortti käytössä).
Vaih­doin muu­ta­man vuo­den käy­tön jäl­keen Apple iPho­nen pois ja otin tors­tai-iltana käyt­töön Sam­sung Xco­ve­rin pää­liit­ty­määni ja multi-SIM-kor­tin muo­dossa toi­seen liit­ty­mään lai­toin SIM-kor­tin Nokia Lumi­aan. Hyvin yksin­ker­tai­sena syynä se että asiak­kailla entistä enem­män Android- ja Win­dows-puhe­li­mia. Puhe­li­men vaihto ei mikään ongelma koska kaikki tulee Mic­ro­soft Office 365 — pil­vestä ja lisäksi aikai­sem­mista yhteyk­sistä vuo­sien käy­tön osalta myös Gmail-tilit ja Mic­ro­soft-tilit valmiina.
Koko per­jan­tain ihmet­te­lin useam­man ker­ran asiak­kai­den kom­ment­teja tai viit­tauk­sia hei­dän lait­ta­miin mul­ti­me­dia- tai teks­ti­vies­tei­hin. En tajun­nut että eihän yksi­kään hei­dän mai­nit­se­mista vies­tistä tul­lut pää­liit­ty­määni. Ja ne keneltä sain sano­mia luon­nol­li­sesti vas­ta­sin tai soi­tin. Asia pal­jas­tui kun tulin pe-illan edellä kotiin ja otin oman Apple iPa­din kat­soak­seni lähinnä vali­tet­ta­vaa Kau­kaan teh­taan työ­ta­pa­tur­maa Etelä-Sai­maan digi­leh­destä. Vies­tejä pil­vin pimein heti kun aukai­sin iPa­din! => Apple jumit­taa teks­ti­vies­tit iMes­sage-vies­ti­jär­jes­tel­määnsä, jos käyt­täjä vaih­taa pois iPho­nesta. Ja kaikki ne käyt­tä­jät joi­den sano­mia nuo oli­vat? Apple iPhone — käyt­tä­jiä jokainen!

Ota pois iMes­sage pal­velu iPa­dista jos et halua näin käy­vän jos vaih­dat iPho­nesta pois

Summa sum­ma­rum: Applen iMes­sage-pal­velu lähet­tää teks­ti­vies­tien edel­leen iMes­sage-osoit­tei­siin/­lait­tei­siin jos vaih­dat iPho­nen esim. Sam­sun­giin tai Lumi­aan. Applen lait­teet eivät ensi­si­jai­sesti lähetä teks­ti­vies­tejä, vaan mak­sut­to­mia iMes­sage-vies­tejä. Jos vas­taa­not­ta­jalla on iMes­sage-tili, se jää lähet­tä­jän jär­jes­tel­män muis­tiin (Japalla oli vii­meksi iPhone, hänellä on edel­leen se…). Eli Heikki A, Annika K, Kimmo K, Ari K, Saana H ja Markku H, tässä syystä että en tajun­nut välillä mistä puhuitte per­jan­taina puhe­li­messa tai kun näin teitä kasvokkain!
iMes­sage toi­mii kyllä kuten on luvattu mutta tut­tu­jen että asiak­kai­den osalta on tul­lut myös kiusal­li­sia tilan­teita. Sinun Apple ID-tilillä on asen­nettu lap­selle tai puo­li­solle ohjel­mia Apps­to­resta, iPad asen­nettu sinun tun­nuk­silla ja voi­laa, Apple kat­soo sieltä puhe­lin­nu­me­rosi ja jos iMes­sage — liu­ku­kyt­kin on päällä, teks­ta­rit mene­vät myös iPa­diin vaikka ken­ties haluai­sit ne vain omaan iPhoneesi…
Omena-ter­vei­sin Jari