IE 8 selain hei­nä­kuusta 2014 alkaen Mic­ro­soft Office 365 — pilvipalvelussa

Huo­mio kaikki Inter­net Explo­rer 8 käyt­tä­jät (eli Win­dows XP-käyt­tä­jät siis)
30.5.2014 alkaen Inter­net Explo­rer 8 — selain tukee Out­look Web Access (OWA) käy­tössä vai OWAn kevyt­ver­siota Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lussa. Käy­töstä tulee hyvin yksin­ker­taista, saman­laista kuin esim. Opera — selai­mella on ollut por­taa­lin käyttö.
Jos yri­tyk­sesi käyt­tää Win­dows XP-koneita joissa IE 8 — selain on mak­simi mitä sii­hen voi­daan ylim­päänsä asen­taa => asenna Mozilla Fire­fox /jatai Google Chrome — selain kaik­keen muu­hun­kin käyt­töön. Suu­ry­ri­tyk­sille löy­tyy tosin Enterprise Mode for Inter­net Explo­rer 11 jolla voi käyt­tää IE — sovel­luk­sia mitkä eivät toimi kuin IE 8 — selai­mella tai van­hem­pien web­so­vel­lus­ten osalta.
Windows XP ja IE8
IE 8 ja Win­dows XP-tilan­teesta on eri­lai­sia vaih­toeh­toja ja ne kan­nat­taa samalla käydä läpi. Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari