Office for iPad saatavilla

Moi,
Apple iPa­dille löy­tyy nyt myös Office for iPad. Se mikä kan­nat­taa ottaa huo­mioon että käyt­tääk­sesi siitä lisä­omi­nai­suuk­sia (kuten tal­len­nus) tar­vit­set Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun eri ver­sioista sopi­van tilauksen.
office-for-ipad
Eri vaih­toeh­dot kan­nat­taa samalla käydä samalla läpi koska eri tilaus­ta­voilla osa pal­ve­luista on ilmai­sia, osa tule vain Office 365 — tilaus­vaih­toeh­to­jen kautta:

office-for-ipad-eri-versiot-ominaisuudet
lähde: Mic­ro­sof­tin net­ti­si­vut 28.3.2014

 

Miltä näyt­tää käyttö?

Esi­mer­kiksi Power­poin­tissa tie­dos­ton avaa­mi­nen omasta OneDrive — hake­mis­tosta avaa tie­dos­ton näin iPadissa:
office-for-ipad-tilaus_kuva1
Mikäli ei ole rekisteröinyt/aktivoinut eri Office 365 — paket­tia, Akti­voi nap­pu­lalla pää­see ko. asetuksiin:
office-for-ipad-tilaus_kuva2
Ja jos oikea kk-paketti, sil­loin voi­daan kir­jau­tua pal­ve­luun ja käyt­tää lisäominaisuuksia:
2014-04-08-ipad-kaytto_tilaus_ok_kuva1
2014-04-08-ipad-kaytto_tilaus_ok_kuva2
Kysy lisää ja ota roh­keasti yhteyttä eri vaih­toeh­doista! Käy­dään samalla koko IT-ympä­ris­tösi läpi. Ja heti pe-aamuna 28.3.2014 ilmai­set Word‑, Excel- ja Power­point iPad-ver­siot olleet Applen kau­passa hyvin suo­sit­tuja, eikö vaan?
office-for-ipad-tilaus_appstoress_pe_aamuna_2014-03-28
Par­haan hyö­dyn saat siis liit­tä­mällä ko. pal­ve­lun osaksi Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lua (= Sonera Toi­misto 365 ja Elisa Toi­misto 365 jotka sama pal­velu eri nimillä ja konseptilla)

ter­vei­sin Jari