Mikä on Office 365 pilvipalvelu?

Hei,
Imat­ran tie­to­jen­kä­sit­tely-yhdis­tys (ITKY) jär­jes­tää mak­sut­to­man tilai­suu­den, jonka aiheena on Office 365. Aiheesta ker­too Jari Harju DoAu­dit Oy:stä.
Aika: 8.4.2014 klo.17:00
Paikka: Imat­ran Kylpylä
Lisä­tie­toja sekä ilmoittautumisohjeet:
http://goo.gl/2Kj7Hv
Tervetuloa!
ITKYn_tilaisuus_Office365-pilvipalvelusta
Tässä linkki millä voi osal­lis­tua etänä ITKY:n jär­jes­tä­mään Office 365-semi­naa­riin, missä puhu­jana Jari Harju (DoAu­dit Oy). Eli etänä osal­lis­tu­mi­nen onnis­tuu seu­raa­villa tavoilla:

  1. Lync 2010/2013 –ohjel­malla (eli jos olet jo Lync-käyt­täjä), jol­loin osal­lis­tu­mi­nen onnis­tuu ao. ”Join online mee­ting” –lin­kistä.
  2. Ilmai­sella ”Lync Atten­dee” ohjel­malla, minkä asen­nus onnis­tuu ao. ”Join online mee­ting” –lin­kistä aukea­vista valinnoista.
  3. Pel­käs­tään puhe­li­mella soit­ta­malla nume­roon 09 85 65 9399 ja näpyt­te­le­mällä ”Con­fe­rence ID:ksi” 47790249#. Lisäksi on mah­dol­lista seu­rata jaet­tua sisäl­töä ao. lin­kistä ja valit­se­malla ”Lync Web App” –vaih­toehto (jol­loin jaettu sisältö/näyttö näkyy selai­men kautta, mutta audio/video ei välity).

Etänä osal­lis­tuva; muis­tat­han mykis­tää mik­ro­fo­nisi! J
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Join online meeting
https://ucc.storaenso.com/storaenso/meet/juha.t.salminen/GQ0C2R9P
Join by Phone
Austria +43720882888
Bel­gium +3292982999
Brazil +551139570632
China 4001203083
Czech Republic +420228883333
Esto­nia +3728809999
Fin­land +358985659399
France +33366880999
Ger­many +4921138789999
Hong Kong +85258084494
India 0008001004159
Italy +390294751817
Lat­via +37167859708
Lit­hua­nia +37052140406
Net­her­lands +31208080069
Norway +4721521911
Poland +48298881008
Rus­sia 88001006317
Sin­ga­pore +6531586034
Slo­va­kia +421233418636
Spain +34931816876
Swe­den +46851715348
Switzer­land +41435081604
Uni­ted King­dom +441322788888
Uni­ted Sta­tes +16082688743
Find a local number
Con­fe­rence ID: 47790249
For­got your dial-in PIN?First online meeting?