Mic­ro­soft Office 2013 SP1 saatavilla

ja tar­kem­paa tie­toa (in English) löy­tyy lin­kistä http://support.microsoft.com/kb/2850036. Siellä on tar­jolla myös eri asen­nus­pa­ke­tit 32- ja 64-bit­ti­sille versioille
Omalla koneel­lani asen­nus­pa­ke­tin koko oli 541 Mt.
MS_Office_2013_SP1-koko_windowsupdaten_kautta
jos har­kit­set tai olet hank­ki­massa uusinta Mic­ro­soft Office 2013 — paket­tia, tai Mic­ro­soft Office 365 — paket­tia kk-mak­sulla niin huo­mioi että sitä voi enää asen­taa Win­dows XP-käyttöjärjestelmään.
Asia tulee esille myös Lyncin osalta. Se toi­mii Lync 2010 — ver­siolla XP-koneissa mutta Lync 2013 vaa­tii uudem­man käyt­tö­jär­jes­tel­män siis.

Muu­ta­mia huo­mioi­ta­via päiviä

Mic­ro­soft lopet­taa Win­dows XP — tuen 8.4.2014 — Mic­ro­sof­tin ohje on päi­vit­tää kaikki Win­dows XP työ­ase­mat Win­dows 8- tai Win­dows 7‑koneiksi ennen ko. päi­vää. Office 365 ei estä pää­syä ko. päi­vän jäl­keen mutta Mic­ro­sof­tin mukaan on riski kyt­key­tyä 8.4.2014 jäl­keen Mic­ro­sof­tin pilvipalveluun.
Office 365 ei myös­kään tue Inter­net Explo­rer 8 ‑selainta 8.4.2014 jäl­keen. Ohje on päi­vit­tää Inter­net Explo­rer 10 tai Win­dows 8.1:n mukana tule­vaan IE 11 — selai­meen. Inter­net Explo­rer 8 — käyt­tä­jiä ei kui­ten­kaan estetä otta­masta yhteyk­siä por­taa­liin mutta alkaa ilme­ne­mään hitaam­paa toi­min­taa Out­look Web Acces­siin (OWA) ja mui­den Office Web Apps — sovel­lus­ten osalta.
ter­vei­sin Jari
DoAudit_mainos_lehteen_kevat2014
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics