Kevät 2014 — asia­kas­info julkaistu

ja sen voi lukea kevät 2014 — asia­kas­in­fosta. Aiheena mm. Win­dows XP.
Windows XP ja IE8

Ammat­ti­lai­nen käyt­tää ammat­ti­lais­työ­ka­luja, eikö vaan?

Aika kuluu ja niin se 20 vuotta vie­räh­tää. Osa asioista ei muutu, ja eri­tyis­työ­ka­luja tar­vi­taan muu­al­la­kin? Se miten niitä käy­te­tään on tär­keäm­pää onko se merk­ki­poh­jai­nen, graa­fi­sella käyt­tö­liit­ty­mällä kuor­ru­tettu vai tekeekö ko. työ­kalu tar­vit­ta­van erityistoimeksiannon…
hydrauliikka
Ter­vei­sin Jari
PS: saimme auki kiinni jää­neen työ­ase­man taka­pel­lin, “ei päi­vää ilman hydrau­liik­kaa” special tool tuli oike­aan aikaan oike­aan tar­pee­seen, JIT — Just in Time!
Office_Remote_2
Oikein hyvää lumien tulon odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.
Tam­mi­kuun alun 2014 — ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics
ter­vei­sin Jari