Win­dows XP:n osalta huo­mioon otet­ta­via asioita huh­ti­kuussa 2014 MS:n pilvipalvelussa

Moi,
jäl­leen­myy­jät, ATK-toi­mit­ta­jat ja muut tahot ilmoit­te­le­vat aktii­vi­sesti Win­dows XP-tuen päät­ty­mi­sestä ensi vuo­den huh­ti­kuussa. Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lussa Win­dows XP aiheut­taa tällä het­kellä seu­raa­vat rajoi­tuk­set Win­dows XP-työ­ase­malla ja Win­dows XP-kannettavalla:

  • Inter­net Explo­rer 8 on mak­si­mi­se­lain-ver­sio jonka XP-konee­seen pys­tyy asen­ta­maan. Huh­ti­kuun 2014 jäl­keen Mic­ro­soft sanoo että ”käyt­tä­jä­ko­ke­mus” ei ole paras mah­dol­li­nen selain käyt­tää pil­vi­pal­ve­luita https://portal.microsoftonline.com/ huh­ti­kuun jälkeen
  • XP-koneelle on totta kai tar­jolla Mozilla Fire­fox ja Google Chrome, ja ne toi­mi­vat monesti myös parem­min kuin Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer – selain XP-koneessa
  • Win­dows XP-koneelle ei pysty asen­ta­maan kuin mak­si­mis­saan Mic­ro­soft Office 2010 – toi­mis­to­pa­ke­tin. Eli jos haluat uusim­man Wor­din, Exce­lin, Power­poin­tin, Acces­sin ja Out­loo­kin niin sil­loin käyt­tö­jär­jes­tel­män vaihto pakko tehdä
  • Mic­ro­soft Office 2013 (joka tällä het­kellä uusin Office-paketti) vaa­tii siis joko Win­dows 7:n, Win­dows 8:n tai Win­dows 8.1:n toimiakseen
  • Lync-ohjel­malla sama tilanne Win­dows XP:n osalta ja Lync 2010 se mikä toi­mii Win­dows XP-laitteessa
  • jos haluat uusim­man Lync 2013 ohjel­mis­ton, sama tilanne kuin Office 2013 pake­tissa eli mini­mis­sään Win­dows 7 – käyt­tö­jär­jes­telmä tai uudempi Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­telmä oltava
  • lisäksi 14.10.2014 men­nessä on MS Office 2010 – toi­mis­to­pa­ket­tiin asen­net­tuva ns. Ser­vice Pack 2 palikka, ja löy­tyy win­dow­sup­date-pal­ve­lun kautta. Tämä on siis Mic­ro­soft Office-elin­kaa­ren osalta pakol­li­nen päi­vi­tys ja sii­hen aikaa siis loka­kuu­hun 2014 asti
  • mikäli haluat hank­kia Office 2013 kk-kululla ja osana Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lua, sil­loin pal­ve­lu­pa­ke­tin vaih­dolla pää­see sel­lai­seen tilan­tee­seen missä uusimma Mic­ro­soft Office 2013 – pake­tin ns. Pro­fes­sio­nal ver­sion voi asen­taa mak­si­mis­saan vii­delle eri päätelaitteelle
  • MS Office toi­mis­to­pa­ke­tin asen­ta­mi­nen vii­delle (5) koneella antaa siis mah­dol­li­suu­den asen­taa yhden kopion työ­ko­nee­seen, toi­sen kan­net­ta­vaan, kol­man­nen koti­ko­nee­seen ja vaik­kapa yhden kotona ole­valla Mac-koneelle. Mac-koneella uusin ver­sio on tällä het­kellä MS Office 2011 for Mac mutta menee siis nykyis­ten por­taa­li­tun­nus­ten kautta asennus

Tuossa yhteen­ve­tona muu­ta­mia koh­tia jou­lu­kuun 2013 tilan­teesta. Ja kysy ihmeessä lisää, Win­dows XP ei siis lopeta toi­min­taansa huh­ti­kuussa mutta totta kai se on otol­li­nen kohde kai­kille öhkö­mön­kiäi­sille jos sii­hen ei tule enää Mic­ro­sof­tin toi­mesta maa­il­man­laa­jui­sia tietoturvapäivityksiä.
Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lu­ter­vei­sin Jari