Ostatko kurant­tia tava­raa joululahjaksi?

Moi,
minulta kysel­lään jou­lun lähes­tyessä mil­lai­sen table­tin, puhe­li­men tai tie­to­ko­neen ostai­sit jou­luna? Osa tyk­kää Win­dows-koneista, osa haluaa ehdot­to­masti Applen tuot­teita ja kol­mas taa­sen hamuaa Androi­din lait­tei­den vapau­teen ja muo­kat­ta­vuu­teen. Jokai­sessa olet yhden suu­ren kolme eko­sys­tee­min kanssa joka tapauk­sessa teke­mi­sissä, tavalla ja toi­sella. Lisäksi sinun on lai­tet­tava luot­to­kor­tin tie­dot jokai­seen erik­seen, Apple Apps­to­reen omansa, Win­dows kaup­paan omat ja Google Play — kaup­paan kol­man­net tun­nuk­set. Näin­hän Mic­ro­soft, Apple ja Google tie­tä­vät meistä enem­män kuin vai­mosi, tai aina­kin enem­män kuin anoppisi?
Olen anta­nut yhden ja simp­pe­lin neu­von jokai­selle kun mene­vät kokei­le­maan lait­teita. Kokeile koneen mukana tule­vaa ole­tus­se­lainta ja katso sillä suo­si­tuim­pia net­ti­si­vus­toja. Näky­vätkö ne oikein ja osaako se skaa­lata miten­kään sivuja edes sor­mella zoo­mai­le­malla jos lai­tetta kään­tää vaaka- ja pystysuunnassa?
Koko maa­ilma on kään­ty­mässä kohti kos­ke­tus- ja mobii­li­näyt­töjä joten voit itse­kin kokeilla ko. asi­aan kah­della net­ti­si­vus­tolla ja ne ovat:

Molem­mat sivut nou­dat­ta­vat ns. HTML5 Mar­kup ja Mobile Res­pon­sive asioita jotka ovat IN tällä het­kellä. Ensim­mäi­nen Mix­tuu­ran pää­sivu näyt­tää taval­li­sella selai­mella (zoo­maile hiirtä lii­kut­ta­malla) tältä:
artikkelikuva_joulukirjoitus_2013
En itse­kään juuri koo­daa tai olen pää­toi­mi­nen net­ti­si­vu­jen tekijä mutta mm. Joomla, Dru­pal ja WordPress sekä myös Sha­re­point tar­joa­vat ko. ympä­ris­töä ja sen päälle sit­ten mobii­li­teema jolla ko. asiat onnis­tu­vat, ilman ohjel­moin­tia eri pää­te­lait­teille. Vas­taa­vasti Mix­tuu­ran pää­sivu näyt­tää mobii­li­se­lai­mella (zoo­maile sor­mea lii­kut­ta­malla) tältä:
mixtuura_mobiilinakyma
Tar­kista toi­mi­vatko ko. sivut jou­lu­lah­jaksi hank­ki­mal­lasi lait­teella ollen­kaan. Jos toi­mi­vat, sanoi­sin että on kurant­tia tava­raa ja ei van­hene lumien sula­mi­seen mennessä.
Ja muista, nyky­ään et tar­vitse eril­li­siä mobii­li­si­vuja mal­liin http://m.doaudit.fi tai https://www.doaudit.fi/mobiili/ => Olet ajas­tasi jäl­jessä jos tuol­lai­sia pal­ve­luita han­kit tai sinulle tar­jo­taan niitä, eikö vaan?
Jos taas haluat tie­tää mitä ja miten eri pää­te­lait­tei­den skaa­lauk­set vaaka- ja pys­ty­suo­raan toi­mi­vat, ja kuinka se teh­dään tek­ni­sesti, ota yhteyttä. Samalla kan­nat­taa kat­soa säh­kö­posti — kalen­teri — yhteys­tie­dot asiasi kun­toon ja miet­tiä mm. mitä ne pil­vi­pal­ve­lut teke­vät, ja kan­nat­taako esim. yri­tyk­sen tär­keintä sovel­lusta käyt­tää ja miten.
Jou­lu­kuun ter­vei­sin Jari